ScrollMsg

Κύριοι της Κυβέρνησης καταλάβετε ότι, δεν είστε μόνο οφειλέτες στους δανειστές σας, είστε οφειλέτες και στον λαό που ταχθήκατε να υπηρετείτε...

Καλώς Ήρθατε

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Λαρίσης και Περιχώρων.

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Επίδομα τέκνων

Άνοιξε και πάλι σήμερα, 27 Μαρτίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αίτησης για το επίδομα παιδιού έτους 2020, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 στην πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) https://www.idika.gr/epidomapaidiou ή μέσω του διαδικτυακού τόπου opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet. Η πρώτη δόση του 2020 θα καταβληθεί την 31η Μαρτίου, τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, όπως έχει πλέον καθιερωθεί για την καταβολή των επιδομάτων, για όσους υπέβαλαν αίτηση έως τις 16 Μαρτίου και έχει εγκριθεί η αίτησή τους. Επισημαίνεται ότι, για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσμο (https://www.idika.gr/epidomapaidiou/2020/Home/FAQ) με τις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη διευκόλυνσή τους.
πηγή: zougla.gr

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για ΕΚΑΒ- Προσοχή σε όλους τους όρους

Από την προκήρυξη:
"...Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων καλύπτεται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων (παρ. 6 άρθρου 14 ν. 2190/1994 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004, την υποπερίπτωση δ1 της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 και την υποπερίπτωση 6β., παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4440/2016), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄ και Δ΄ της παρούσας προκήρυξης...
...Επίσης καταρτίζεται και ειδικός προσωρινός πίνακας διοριστέων που περιλαμβάνει μόνο τους πολυτέκνους και τα τέκνα πολυτέκνων οι οποίοι είναι διοριστέοι με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή. Στον ειδικό αυτό πίνακα δεν περιλαμβάνονται πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων οι οποίοι είναι διοριστέοι χωρίς χρήση της ιδιότητάς τους αυτής. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους τρίτεκνους ή τέκνα τριτέκνων, άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και άτομα που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και τα τέκνα ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67 % και άνω...
...ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α΄) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006). 
Τρόπος απόδειξης: Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολύτεκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας προσκομίζουν (υπουργική απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017, αρ. 2 παρ. 2 ΦΕΚ 272/τ.Β΄/6.2.2017): Οι Πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25.2.2014)} ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). (άρθρο 67 παρ. 9 ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/24.12.2014/τ.Α΄). Τα Τέκνα πολυτέκνων: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ) - κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25.2.2014)} ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (άρθρο 67 παρ. 9 ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/24.12.2014/τ.Α΄). 180 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 9/18.03.2020 Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αλλοδαπούς που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα (Απόφαση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.). Οι πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφόσον για αυτούς επιτρέπεται η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις), οι οποίοι δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα, προσκομίζουν αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του Κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αρμόδιου, κατά νόμο, αντίστοιχου της ΑΣΠΕ φορέα της αλλοδαπής ή έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής με το οποίο βεβαιώνεται ή πιστοποιείται κατά τις διατάξεις δικαίου του αντίστοιχου Κράτους η πολυτεκνική ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολυτέκνου. (Απόφαση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. και άρθρο 67 ν. 4316/2014 - ΦΕΚ 270/24.12.2014/τ.Α΄) 
Σημείωση: Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι προσκομίζουν ένα εκ των δύο απαιτουμένων δικαιολογητικών, δεν αποδεικνύουν την πολυτεκνική ιδιότητα και δεν εγγράφονται στον Πίνακα Πολυτέκνων ή Τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, ακόμα και εάν προκύπτει αναμφισβήτητα η πολυτεκνική τους ιδιότητα.

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη 46 θέσεων στο ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, εκδόθηκε η 2Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 9/18.3.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) του Υπουργείου Υγείας. Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 30 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 14 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).
πηγή: protothema.gr

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

… Ας γίνει το κάθε σπίτι ένα οχυρό ζωής και ας μείνει η πόρτα όλων μας κλειστή στον κορονοϊό. Μένουμε υγιείς, μένουμε ασφαλείς, μένουμε στο σπίτι... ... Στην κατ' οίκον Εκκλησία μας... Ας συμβάλλουμε όλοι.

Από δημοσίευση του κ. Κώστα Νούση (Θεολόγου – φιλολόγου - Μ.Th.)

1. Πείραμα χειραγώγησης της παγκόσμιας κοινής γνώμης και οικονομίας. Οι ηγέτες των κρατών προχωρούν στη διασπορά της τρομοκρατίας μέσω πλύσης δια των ΜΜΕ και του Διαδικτύου. Και καλοπροαίρετος να είσαι, αρχίζεις να αμφιβάλλεις για το αν τα πράγματα είναι τόσο φυσικά και αθώα πια. Μην τα πιστεύετε επομένως όλα όσα σερβίρονται.
2. Η Ρωσική Εκκλησία – και άλλες – έθιξαν με τη στάση τους το δόγμα για τη Θεία Κοινωνία. Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν μπορεί να κωφεύσει με το πρόσχημα της «οικονομίας» (όρος θεολογικός). Η εν λόγω οικονομία έχει και τα όριά της. Μην τους μιμείστε.
3. Η Ορθόδοξη Ελλάς μόνο Ορθόδοξη δεν είναι πια. Οι περισσότεροι ήδη πίστευαν και πιστεύουν ότι η Θ. Κοινωνία μπορεί να γίνει φορέας μεταδοτικών νοσημάτων. Μη συσχηματίζεσθε με τους πολλούς.
4. Η Ελλαδική Ιεραρχία στάθηκε απαράδεκτα κατώτερη των περιστάσεων. Υποτάχτηκε στον Καίσαρα (στο Κράτος) και – εξαιρουμένου ενός, του Κυθήρων Σεραφείμ – ούτε καν διαμαρτυρήθηκε για τη φασιστική απαγόρευση της τέλεσης της Θείας Λειτουργίας. Μην τη δικαιολογείτε.
5. Στην Κύπρο αντέδρασαν εμπράκτως δύο Ιεράρχες. Επικροτείστε τους.
6. Οι Ορθόδοξοι θεολόγοι και κληρικοί – μεγαλόσχημοι και μη – εποίησαν την ανάγκην φιλοτιμίαν, αποδιδόμενοι σε έναν απαράδεκτο αγώνα λόγων φλύαρης εκκοσμίκευσης και ψευτοουμανιστικής μπουρδολογίας, προκειμένου να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, να συνταχθούν με την αντιεκκλησιαστική κρατική πολιτική και να φανούν μάλιστα ένιοι εξ αυτών αρεστοί – sic - στους πολιτικούς προϊσταμένους τους. Μην το ανέχεστε άλλο.
7. Και δυστυχώς δεν ακούσαμε – πλην ελαχίστων Ιεραρχών – σοβαρό θεολογικό αντίλογο προάσπισης του δόγματος της Θείας Ευχαριστίας. Εκζητείστε τον!
8. Οι έχοντες τουλάχιστον φιλότιμο Ιεράρχες θα πρέπει αύριο – και όλες τις μέρες της απαγόρευσης της θείας λατρείας – να μη λειτουργήσουν και να μη γευθούν τη Θεία Κοινωνία, στης οποίας τη στέρηση από όλους μας συνέβαλαν τα μάλα. Ας γευθούν τοιουτοτρόπως και οι ίδιοι το πικρό αυτό επιτίμιο της ακοινωνησίας, ίνα νοήσωσι... Απαιτείστε το.
9. Διαπιστώνουμε όλοι μας με λύπη μέσα από τις αντιπαραθέσεις στο Διαδίκτυο – άφθονες λόγω της επιβληθείσης καραντίνας – το αντιεκκλησιαστικό και αθεϊστικό μένος και παραλήρημα πολλών σημερινών Νεοελλήνων, με επιχειρήματα άγνοιας, ασχετοσύνης, ημιμάθειας, κακεντρέχειας και τραγικής έλλειψης ορθόδοξης κατήχησης. Ας επανακατηχηθεί ο λαός μας.
10. Η Εκκλησία πρέπει να πάψει δια των αντιπροσώπων της να ποιεί την νήσσαν και να εφευρίσκει προφάσεις εν αμαρτίαις για τη σχεδόν προδοτική στάση της, τουναντίον δε με όπλο την τεράστια θεολογική της παράδοση να αντισταθεί στα αόρατα και ορατά αντίχριστα σχέδια που υφίστανται και θα ακολουθήσουν. Ο δε λαός του Θεού με αγάπη, προσευχή, υπακοή και υπομονή να αντιμετωπίσει και αυτόν τον δαιμονικό πειρασμό.
11. Η Εκκλησία σέβεται την ιατρική και την επιστήμη. Αλλά δεν επιτρέπεται η μια να εισβάλλει στα χωράφια της άλλης. Ας γίνονται τουλάχιστον λειτουργίες με ελάχιστο αριθμό πιστών, όπως ακριβώς επιτρέπεται και η είσοδος στα σούπερ μάρκετ, που είναι πολύ πιο σίγουρες εστίες μόλυνσης! Μην παίζετε με τη νοημοσύνη μας.
12.Όλοι μας σεβόμαστε τη δημόσια υγεία και τη ζωή του άλλου, προπαντός οι Χριστιανοί. Μη μας βάζετε ψευτοδιλήμματα και μη μας ενοχοποιείτε. Οι χριστιανοί ξέρουν πότε πρέπει να πάνε στην Εκκλησία και πότε όχι, ξέρουν να υπακούνε, όταν τους "προστάζει" η ηγεσία τους. Μπορεί να βρει πολλούς τρόπους η Εκκλησία να συνεχίσει να λειτουργεί και να ελέγχει τους πιθανούς "συνωστισμούς". Η καθολική απαγόρευση των Ακολουθιών της και ιδιαίτερα της Θείας Λειτουργίας ήταν ξεκάθαρα εκ του πονηρού.
13. Ζούμε σε συνθήκες παγκόσμιας υποχονδρίας. Μη μας μείνει και κανα κουσούρι μετά...
14. Πίσω από όλα κρύβεται η παιδαγωγική παραχώρηση του Θεού για τις άπειρες αμαρτίες μας με σκοπό την αιώνια σωτηρία όλου του κόσμου. Η λύση μία και μοναδική: η μετάνοια.
15. Φάρμακο μοναδικό και αναντικατάστατο για όλους τους ιούς που μας έρχονται από το δυσοίωνο μέλλον, για κάθε αρρώστια και κυρίως αντίδοτο για τον αιώνιο θάνατο: η Θεία Κοινωνία. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Αμήν!

Λειτουργία Γραφείων Συλλόγου

Στα πλαίσια των νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της απειλής, με δεδομένο ότι η προσέλευση στον Σύλλογο έχει περιοριστεί σημαντικά & προκειμένου να συμβάλλουμε στην σοβαρή κοινή προσπάθεια, ενημερώνουμε ότι τα γραφεία μας δεν θα ανοίγουν καθημερινά. Θα εξυπηρετούμε τα μέλη μας μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και ραντεβού.
Τηλέφωνα επικοινωνίας- παρακαλούμε μόνο εργάσιμες πρωινές ώρες:
Λάρισα, κα Σπυριδούλα, τηλέφωνο 6972162042
Τύρναβος, κα Θεοδώρα, τηλέφωνο 6939099042

Ευχαριστούμε τις υπαλλήλους μας για την δεδομένη διάθεση εξυπηρέτησης των μελών μας, πλην όμως πρέπει να συμβάλλουμε όλοι στην κοινή προσπάθεια για τον περιορισμό της νόσου, σεβόμενοι, αν όχι την δική μας υγεία, τους κόπους των αρμοδίων έναντι των πολλαπλών καθηκόντων τους και ιδίως το έργο των εργαζομένων στην υγεία.

Μένουμε σπίτι ή μένουμε μόνοι; (Δημοσιεύθηκε στην Ελευθερία το Σάββατο 21. 03. 2020)

Σε έκτακτη συνεδρίαση- τηλεδιάσκεψη- το επταμελές ΔΣ του Συλλόγου Πολυτέκνων Λαρίσης & Περιχώρων ομόφωνα εκφράζει τον προβληματισμό & την έντονη αντίθεσή του για την ολοκληρωτικού τύπου καθολική & άνευ όρων απαγόρευση συμμετοχής στην Θεία Λατρεία και τέλεσης σχεδόν κάθε Μυστηρίου- ιεροπραξίας στην επικράτεια της χώρας μας.
Δεν περιφρονούμε τον σοβαρό κίνδυνο υγείας και ζωής που, εξ όσων φαίνεται, θα κορυφωθεί & θα εκδηλωθεί δραματικά στο άμεσο μέλλον. Δεν περιφρονούμε την σημασία των μέτρων πρόληψης, ακόμη κι αν δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα ή τα ευχόμενα. Δεν περιφρονούμε το αίσθημα ευθύνης, τους κόπους, τις προθέσεις και το βάρος των αποφάσεων των υπεύθυνων προσώπων, πιστών ή όχι. Ως πολύτεκνοι γονείς ή πλέον παππούδες/ γιαγιάδες ορισμένοι, ήτοι με το βάρος της ατομικής ευθύνης περισσοτέρων προσώπων, είμαστε πολύ περισσότερο “εκτεθειμένοι” σε κάθε είδους απειλές της υγείας μας, πρακτικές δυσκολίες ή δυσχέρειες που θα προκαλέσει η πανδημία. Ενώνουμε τη φωνή μας με όσους ζητούν την πλήρη και συνειδητή εφαρμογή μέτρων πρόληψης.
Επισημαίνουμε όμως ότι πλήθος δραστηριοτήτων & επιχειρήσεων συνεχίζουν, ορθά ίσως, την λειτουργία τους με ειδικούς όρους, χωρίς καν να περιλαμβάνουν- προσφέρουν παροχές πρώτης ή αδήριτης ανάγκης. Δημόσιες υπηρεσίες ομοίως. Παρατηρούμε επίσης μαζική προσέλευση των πολιτών σε διάφορες επιχειρήσεις, ταμεία, αγορές ή εργασίες, κι εύλογα απορούμε. Προφανώς η ζωή δεν σταματά.
Την ίδια στιγμή, επισήμως ως κράτος, γυρνάμε την πλάτη ιδίως στο Μυστήριο της Θυσίας, της Ενότητας & της Ζωής. Σήμερα, που το έχουμε περισσότερο ανάγκη. Κι ας τελείται από δύο άτομα- τόσα χρειάζονται, σε μια εκκλησία που χωρά χιλιάδες. Μένουμε μόνοι απέναντι σε μια απειλή- “αερομεταφερόμενη” ασθένεια, που ούτε το φάρμακο έχει βρεθεί, ή, αν βρεθεί, θα δοθεί μόλις κι αν τα βρουν οι ισχυροί της γης. Άλλες δραστηριότητες κρίνονται περισσότερο ωφέλιμες, αξίζει το ρίσκο να συνεχιστούν. Όχι όμως η Θεία Κοινωνία, που επί δυο χιλιάδες έτη τελείται & κοινωνούμε άρρωστοι & υγιείς, λαϊκοί & ιερείς από το ίδιο Ποτήριο, χωρίς να αρρωσταίνουμε.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά είναι τα βιώματα του λαού μας. Γι' αυτό προσήλθαν & κοινώνησαν πολλοί την προηγούμενη Κυριακή. Γιατί πιστεύουν όχι στην παλιά θεότητα, τον γιο του Άρη, τον Φόβο, στην επικράτεια του οποίου ευδοκιμούν λαίμαργα φυτά, που πνίγουν τις ατομικές ελευθερίες, αλλά στον αναστηθέντα Χριστό.
Κάποιοι πανηγυρίζουν έκδηλα. Εμείς, αυτή την κρίσιμη στιγμή που πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, θλιβόμαστε. Κάνουμε υπομονή. Δεν καταλογίζουμε προθέσεις για την αδικαιολόγητη & δυσανάλογη απαγόρευση. Υπάρχει άλλωστε η φράση: “είναι χειρότερο από έγκλημα, είναι λάθος”. Ανησυχούμε όμως. Όχι για το “τομάρι” μας. Δεν φιλοδοξούμε οι πιστοί να αποφύγουμε την συμμετοχή στο κοινό ποτήριο των θλίψεων, που επιτρέπει ο Θεός. Ούτε ανησυχούμε για την αιώνια Εκκλησία. Ανησυχούμε για τον λαό μας. Που θα στερηθεί της ευλογίας του Μυστηρίου της Ζωής.
Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους.
Καληνύχτα και καλή τύχη.

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

Πρόγραμμα Ιατρικής Φροντίδας- Νότα Αισιοδοξίας

Αυτό το κρίσιμο διάστημα, ιδιαίτερη σημασία έχει & θα έχει όλοι να κάνουμε το καθήκον μας, σταθεροί στην Πίστη μας, σε ιδέες και αξίες, στην αλλήλων αγάπη, ίσως και να υπερβούμε τους εαυτούς μας. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, ανακοινώνουμε ότι το Πρόγραμμα Αντιμετώπισης Φλεβικών Παθήσεων, σε συνεργασία με τον αγγειοχειρουργό κ. Ιωάννη Τζορμπατζόγλου και την κλινική Animus- Κυανούς Σταυρός, όχι μόνο συνεχίζεται, παρά τους περιορισμούς και την κόπωση των ημερών, για τις μητέρες μέλη μας, για τα επείγοντα ασφαλώς ζητήματα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες των Ιατρικών Συλλόγων, αλλά και επεκτείνεται ομοίως στους άνδρες- πατέρες μέλη μας, μετά από ανάλογες αιτήσεις και αντίστοιχη ομόφωνη απόφαση του ΔΣ.
Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η επέκταση έλαβε χώρα και κατέστη δυνατή πρώτα χάρη σε δωρεά- σοβαρού ύψους/ κόστους επέμβασης- από πολύτεκνη οικογένεια, μέλος του Συλλόγου μας, ενώ πρόκειται να συνδράμει και η Μητρόπολή μας, μετά από συνάντηση των μελών του ΔΣ με τον Μητροπολίτη μας κ. κ. Ιερώνυμο. 
Ήδη ανασφάλιστος πολύτεκνος πατέρας- μέλος μας χειρουργήθηκε με επιτυχία.

Ευχαριστούμε θερμά τον ιατρό, εν γένει το ιατρικό & νοσηλευτικό προσωπικό και την Διοίκηση του Animus- Κυανούς Σταυρός, όπως και την τοπική μας Εκκλησία.
Ιδιαίτερα όμως ευχαριστούμε & ευχόμαστε τα καλύτερα στην πολύτεκνη οικογένεια που μόλις σήμερα, μέσα σε τέτοιο κλίμα αβεβαιότητας, προέβη σε μια τέτοια φιλάδελφη πράξη αλληλεγγύης.


Ανάγκες σε αίμα

Όσοι υγιείς, ας σπεύσουμε να δώσουμε αίμα. Οι ανάγκες των άλλων συνανθρώπων μας δεν έχουν "παγώσει", όπως η καθημερινότητά μας. Θα επανέλθουμε στο θέμα, κι ως Σύλλογος.

Θυσία. Μπορούμε να βοηθούμε, συμμορφούμενοι με τα μέτρα. Και προσευχόμενοι.

Οι συνάδελφοι του αλλά και όλος ο κόσμος θρηνούν για το θάνατο λόγω του κοροναϊού, την περασμένη Τρίτη, του ιταλού γιατρού, Ρομπέρτο Στέλλα, 67 ετών, επικεφαλής του Ιατρικού Συλλόγου στη περιοχή Βαρέζε της Βόρειας Ιταλίας. Ο Στέλλα συνέχισε να περιποιείται ασθενείς ακόμα και αφού τελείωσε ο προστατευτικός εξοπλισμός. Πέθανε στο νοσοκομείο του Κόμο, λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας κι αφού μολύνθηκε από τον ιό. Στην ανακοίνωσή της, η Εθνική Ομοσπονδία Ιατρών της Ιταλίας εξέφρασε το πένθος της για τον θάνατο του Στέλλα, εξυμνώντας τη συνεισφορά του σε εθνικό επίπεδο, ενώ παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι η κυβέρνηση θα δει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ιταλοί γιατροί και νοσηλευτές. «Ήταν ένα παράδειγμα ικανότητας και σκληρής δουλειάς» αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Ο θάνατός του αντιπροσωπεύει την κραυγή όλων των συναδέλφων μας που ακόμη και σήμερα δεν είναι εξοπλισμένοι με τη σωστή ατομική προστασία που χρειάζονται».
Ένας συνάδελφος του Στέλλα σε μια σχολή εκπαίδευσης υγειονομικού προσωπικού της περιοχής, ο Αλεσάντρο Κολόμπο, ανέφερε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA ότι ο Στέλλα του είπε πριν από λίγες ημέρες: «Έχουμε ξεμείνει από μάσκες. Να είμαστε όμως προσεκτικοί και να συνεχίσουμε». Ο Κολόμπο συνέχισε: «Ένας τέτοιος άνθρωπος ανήκει σε όλο τον κόσμο, επειδή αφιέρωσε τον εαυτό του σε όλο τον κόσμο. Ήταν κάτι περισσότερο ήρωας, ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε να φωνάξει. Που κινητοποιήθηκε στο όνομα της αλήθειας και της ομορφιάς. Ήθελε να αλλάξει την κατάσταση. Να βοηθήσει τους ανθρώπους να αλλάξουν. Εξαίρετος». Ο Σιλβέστρο Σκότι, επικεφαλής της Εθνικής Ομοσπονδίας Ιατρών και Γενικών Θεραπευτών της Ιταλίας, δήλωσε στο CNN: «Ήταν υπόδειγμα ικανότητας και σκληρής δουλειάς για τους οικογενειακούς γιατρούς. Ο θάνατός του είναι η κραυγή όλων των συναδέλφων που σήμερα δεν είναι εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας». Ο γιατρός και ο συνάδελφός του Σάιμον Γκρέγκορι έγραψε ένα τουίτ: «Λυπάμαι πολύ, ο Ρομπέρτο ήταν ένας αγαπητός φίλος και συνάδελφος και είναι τιμή μου που τον γνώρισα. Ήταν γιατρός που συνέχισε να εξυπηρετεί ασθενείς ακόμα και όταν εξαντλήθηκαν προστατευτικά γάντια και μάσκες. Είναι προσωποποίηση του θάρρους και της συμπόνιας». Η Τζέιν Τάουνσον, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Βρετανικής Ομοσπονδίας «Φροντίδα στο Σπίτι», δήλωσε: «Εκφράζουμε τη βαθύτατη συμπάθεια μας προς την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του Δρ Ρομπέρτο Στέλλα και σε όλους στην Ιταλία που παλεύουν με την ασθένεια και την απώλεια. Είμαστε για πάντα υπόχρεοι σε όσους δουλεύουν ακούραστα στα Συστήματα Υγείας σε όλες τις χώρες για να υποστηρίξουν όλους εμάς».
πηγή: https://piraeuspress.gr/diethni/413772/koronaios-pethane-o-giatros-pou-polemise-mechri-telous-ton-io/

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

"Κλειστές" Εκκλησίες: Από το Sportime, πάλι.

«Όταν η καμπάνα της εκκλησίας σταματήσει να χτυπάει, τότε θα σταματήσει να χτυπάει και η καρδιά της Ελλάδας.... Αυτοί που γκρεμίζουν τα εθνικά θεμέλια αυτού του έθνους και δεν δίνουν λόγο σε κανέναν, πρέπει να γνωρίζουν ότι υπονομεύουν το έθνος»Επίκαιροι λόγοι του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου που έχουν άμεση αναλογία και εφαρμογή, σε αυτά που βιώνουμε στις μέρες μας.
Η καρδιά της Ελλάδας σταμάτησε, και όλοι οι χριστιανοί μουδιασμένοι και πικραμένοι, κρατούν την ανάσα τους… Παρακολουθήσαμε όλοι έκπληκτοι, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να αποφασίζει να σταματήσει όλες τις ακολουθίες, τις Θείες Λειτουργίες και ουσιαστικά την ίδια τη Θεία Μετάληψη! Ένα απαράδεκτο, ένα πρωτοφανές χτύπημα στα θεμέλια της Χριστιανοσύνης, άρα και στα θεμέλια του ίδιου του Ελληνικού έθνους. Μία απόφαση, χωρίς ιστορικό προηγούμενο!
Μια απόφαση που προκάλεσε ένα πνευματικό, ένα εθνικό «έμφραγμα»!
Η Θεία Κοινωνία και η Θεία Μετάληψη, δεν έχει παύσει να τελείται ούτε επί Τουρκοκρατίας, ούτε εν μέσω επιδημιών και πανδημιών πολύ χειρότερων από τον COVID -19.
H απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, κινήθηκε σε μεσοβέζικα μεν επίπεδα, αλλά άφηνε ένα μικρό χρονικό παράθυρο ανοικτό, για να τελούνται τουλάχιστον οι Θείες Λειτουργίες. Παρόλα αυτά, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μετά την απόφαση της ΔΙΣ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έβγαλε δική του απόφαση, αναστέλλοντας όλες τις λειτουργίες σε όλους του χώρους θρησκευτικής λατρείας, ακυρώνοντας έτσι με απολυταρχικό τρόπο τις αποφάσεις της Εκκλησίας.
Και ανακοίνωσε την απόφαση του, πως;
Με ένα tweet.
Με ένα τιτίβισμα!
Ζήσαμε να το δούμε και αυτό. Τις αποφάσεις της Εκκλησίας να ακυρώνονται επιδεικτικά με ένα tweet! Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι σίγουρο πως γνώριζε εγκαίρως τις αποφάσεις της ΔΙΣ. Για ποιον ακριβώς λόγο επέλεξε και επέτρεψε να εκτεθεί έτσι η ηγεσία της Εκκλησίας; Για ποιον λόγο ακριβώς, υποβλήθηκαν σε σκωτσέζικο ντους οι χριστιανοί, ακούγοντας δύο εντελώς διαφορετικές ανακοινώσεις μέσα σε δύο μόλις ώρες; Για να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, επίδειξη δύναμηςΓια να κάνει επίδειξη υπευθυνότηταςΓια να δείξει πως ο ίδιος ενδιαφέρεται και ανησυχεί περισσότερο για τους χριστιανούς, από όσο ενδιαφέρεται και μεριμνά η ίδια η Εκκλησία;
Να είμαστε σοβαροί. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει.
Θα μπορούσε κάλλιστα να δοθεί μια λύση που να ικανοποιεί και την πλευρά του κράτους και την πλευρά της Εκκλησίας. Με ειλικρινή συνεργασία και συμπόρευση, και όχι με επιδείξεις ισχύος και τιτιβίσματα.
Όμως η απόφαση, επάρθη και ο κύβος ερρίφθη.
Ας μας εξηγήσουν λοιπόν, για ποιον ακριβώς λόγο δεν μπορούν να ισχύσουν στις εκκλησίες τα ίδια μέτρα πρόληψης που ισχύουν και στα super markets; Γιατί δεν μπορούσαν να κρατηθούν οι ίδιες αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων, οι ίδιοι περιορισμοί στον αριθμό ατόμων που συναθροίζονται; Γιατί δεν μπορούσαν να γίνονται Θείες Λειτουργίες π.χ. των πέντε ή των δέκα ατόμων; Μήπως γιατί στην πραγματικότητα, οι ανησυχίες των κυβερνώντων επικεντρώνονται στη λαβίδα της Θείας Μετάληψης, ως πιθανό μέσο μετάδοσης του ιού;
Γιατί δεν παίρνουν ξεκάθαρη θέση επί του θέματος, έστω και με… tweet;
Γιατί δεν έκλεισαν οι λαϊκές αγορές όπως έκλεισαν και οι εκκλησίες;
Είναι χαμηλότερος ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού εκεί;
Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουν μερικοί πολιτικοί πως για κάποιους πολίτες της χώρας, το να γεμίζουν το στομάχι τους δεν αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα τους;
Το χειρότερο και το πιο επικίνδυνο είναι, πως με αυτήν την απόφαση του κράτους και με την ηγεσία της Εκκλησίας να μην αντιδρά, δημιουργήθηκε ένα είδος «δεδικασμένου» γεγονότος. Ένα «δεδικασμένο» που κανείς δεν μας εγγυάται πως στο μέλλον δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί δολίως από κάποιους, για να χειραγωγηθούν οι χριστιανοί και να κλείσουν και πάλι οι εκκλησίες. Ένα «δεδικασμένο» που δύναται να επιφέρει ακόμα και σύγχρονους διωγμούς
Σε αυτό το σημείο είναι που θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις και από τη μεριά του ΙερατείουΔέχονται οι Ορθόδοξοι Αρχιερείς αυτό το «δεδικασμένο» ή όχι;
Αν ναι, ας πουν καθαρά στον λαό πως κάθε φορά που υπάρχει απειλή πανδημίας ή επιδημίας, οι ναοί της Ορθοδοξίας θα βάζουν λουκέτο, όπως έβαλε ο Πάπας Φραγκίσκος , όπως έβαλαν οι Ισλαμιστές…
Να γνωρίζουμε πως σε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον, η εκκλησία θα «κάνει στην άκρη».
Αν όχι, ας αντιδράσουν όπως μπορούν. Όπως θα αντιδρούσε ο Μακαριστός Χριστόδουλος. Όπως θα αντιδρούσε ο Μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης.
Όπως αντιδρούν κάποιοι Αρχιερείς στη Κύπρο. Όπως αντιδρούν στη Ρωσία.
Αν δεν μπορούν, τουλάχιστον ας εξηγήσουν στον πιστό λαό, το σκεπτικό των αποφάσεων τους και της (μη) αντίδρασης τους. Ας αναδιπλωθούν και ας φροντίσουν να καθησυχάσουν με ισχυρά και στέρεα επιχειρήματα, το εκκλησίασμα που αγωνιά.
Ας μας εξηγήσουν γιατί αποδόθηκαν τα του «Καίσαρος τω Καίσαρι» και τα του Θεού… και αυτά στον «Καίσαρα»!
Aυτά είναι ερωτήματα που βρίσκονται στις σκέψεις πολλών αυτές τις μέρες, και απορρέουν από γνήσιο πνεύμα ανησυχίας και προβληματισμού. Όχι από πνεύμα διχασμού. Όχι από πνεύμα ανυπακοής.
Οι καμπάνες μπορεί να σίγησαν, αλλά τα λόγια του Μακαριστού Χριστόδουλου έρχονται από το παρελθόν και «χτυπούν» σαν διαχρονικές «καμπάνες» για όλους μας:
«Η εκκλησία, αρνείται να συμμαχήσει με πολιτικές που αντιστρατεύονται το ήθος, τις αξίες και την παράδοση του λαού μας, αναλαμβάνοντας, παράλληλα, το ρόλο του μπροστάρη στους κοινωνικούς αγώνες. Αυτή η στάση ασφαλώς και κινεί, πολλές φορές, τη μήνη όλων εκείνων που θίγονται από την αποκάλυψη και τη διακονία της αλήθειας. Η αντίδραση, όμως, αυτών των κέντρων δεν είναι δυνατόν να ανακόψει την παρουσία της Εκκλησίας και να κλείσει το στόμα των ανθρώπων της, οδηγώντας τους στον συμβιβασμό. Οι συμβιβασμένοι δεν έχουν θέση στη ζωή της Εκκλησίας».
ΣΧΟΛΙΟ: το ΔΣ ομόφωνα συνέταξε και απέστειλε κείμενο διαμαρτυρίας στον τοπικό μας τύπο. Ευελπιστούμε να το δούμε δημοσιευμένο. Θα επανέλθουμε στο θέμα.

Ενδιαφέρουσα ομιλία

Τετάρτη 18 Μαρτίου στίς 8 μ.μ. σέ ζωντανή μετάδοση στην σελίδα osotir.gr ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπό τόν Ἀρχιμ. Ἀστέριο Χατζηνικολάου με θέμα "Το φάρμακο κατά του ιού".
... Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, μετατέθηκε για αύριο.

Επίδομα τέκνου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ η 1η  διμηνιαία δόση του 2020 (για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο) θα καταβληθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου 2020 (τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα όπως έχει καθιερωθεί).

Γραφεία Συλλόγου

Μετά από επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι τα Γραφεία μας σε Λάρισα & Τύρναβο παραμένουν ανοικτά, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωσή μας, καθώς ο ΚΑΔ (κωδικός αριθμός δραστηριότητας- 94991000) του Σωματείου δεν περιλαμβάνεται προς το παρόν στην σχετική λίστα απαγόρευσης.
Παραμένουμε ανοικτά για την εξυπηρέτηση επειγόντων περιπτώσεων, όπως για έκδοση Πιστοποιητικών για τις ανάγκες των έκτακτων προσλήψεων.
Τηρείτε αυστηρούς όρους προστασίας της υγείας, εισέρχεστε ένας- ένας και στην αναμονή κρατήστε απόσταση 2+ μέτρων, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις & σεβαστείτε τις υπαλλήλους μας & τις υποδείξεις αυτών.

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

Δελτίο Τύπου

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι τα γραφεία μας θα λειτουργούν, όσο διαρκούν τα μέτρα πρόληψης & με δεδομένο ότι ήδη παρατηρούμε "αυτοπεριορισμό" στις συναλλαγές μας, ως εξής:
Στην Λάρισα θα είναι ανοικτά μόνο πρωινές ώρες, όχι απογεύματα.
Στον Τύρναβο δεν θα αλλάξει κάτι στο ωράριο.
Προς ελαχιστοποίηση των συναλλακτικών επαφών & του χρόνου παραμονής στον χώρο, πριν κάθε αίτημα/ προσέλευση επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2410614177 & 2492023227 για οδηγίες.
Κατά την προσέλευση & παραμονή στα γραφεία παρακαλούμε να ακολουθείτε τις οδηγίες των υπαλλήλων μας.
Τέλος, πέρα από την αυτονόητη ενσυνείδητη πειθαρχία στις ρυθμίσεις της Πολιτείας, εκφράζουμε δημόσια την θέση χιλιάδων μελών μας, για την ιδιαίτερη σημασία της συμμετοχής μας στο Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας- δηλαδή της Ενότητας. Για χιλιάδες χρόνια κοινωνούμε από το ίδιο Ποτήριο άρρωστοι & υγιείς, λαϊκοί & ιερείς, όσοι θέλουμε. Κάποιοι με επικίνδυνες μεταδοτικές ασθένειες. Χωρίς πιστοποιητικό υγείας. Θα αποφασίσει η Εκκλησία μας. Η γενικευμένη όμως επίθεση, οι ύβρεις & ο χλευασμός, στα όρια του ποινικού αδικήματος, στο Μυστήριο από συγκεκριμένα περισσότερα κεντρικά ΜΜΕ και αρθρογράφους- προς τιμήν τους τα τοπικά μας μέσα, ανεξάρτητα της θέσης τους, δεν διολισθαίνουν σε ύβρεις- μαρτυρούν ότι εκτός από την υγεία μας προσβάλλονται & απειλούνται και άλλα έννομα & άξια προστασίας αγαθά, των οποίων η προστασία είναι, ιδίως σε κρίσιμους καιρούς που πέφτουν τα προσωπεία, ιδιαίτερης σημασίας.
Ευχόμαστε τα καλύτερα στους εργαζομένους στην υγεία, στους ασθενείς, στους οικείους τους και σε όλους.

Στώμεν καλώς

Το ότι μια μερίδα του κόσμου ευκαιρίες και αφορμές ψάχνει για να βάλλει κατά της Εκκλησίας, και δη της Ορθόδοξης, δεν είναι ούτε καινούργιο ούτε έκπληξη: ανέκαθεν υπήρχαν εκείνοι που διακωμωδούσαν τα Θεία και κατηγορούσαν τους πιστούς ως οπισθοδρομικούς, καθυστερημένους, σκοταδιστές, μεσαιωνόβιους και υπαίτιους για όλα τα δεινά του κόσμου (κάπως έτσι δεν άρχιζαν οι διωγμοί, από την εποχή του Νέρωνα ακόμη, που θα λέγαμε με σύγχρονη γλώσσα ότι διέδωσε δίκην fake news ότι οι Χριστιανοί έβαλαν φωτιά στη Ρώμη;). Θα περίμενε κανείς σε μια εποχή ‘προοδευμένη’, στην οποία επικρατεί το γενικό σύνθημα της αποδοχής της διαφορετικότητας (όσο ακραία και αμαρτωλή κι αν είναι αυτή) τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Οποία πλάνη και αφέλεια! Ο διάβολος δεν έχει κανένα λόγο να τα βάλει με όσους πορεύονται τον δικό του δρόμο. Από την αρχή της ιστορίας το σύνθημά του και η αγωνία του ήταν «Τί ποιήσω τῷ Υἱῷ τῆς Μαρίας; κτείνει με ὁ Βηθλεεμίτης» [από τον Οίκο του κοντακίου της Πέμπτης του Μ. Κανόνος]. Μ’ Εκείνον τα είχε, που θα του συνέτριβε την κεφαλή ακριβώς την ώρα που νόμιζε ότι τον είχε νικήσει. Και μαζί μ’ Εκείνον και με όσους τον ακολουθούν ανά τους αιώνες.
Έτσι δεν είναι παράδοξο ότι τις τελευταίες μέρες έχουν σπεύσει, αυτόκλητοι ή εγκάθετοι, διάφοροι ‘επώνυμοι’ αρθρογράφοι και γελοιογράφοι να χλευάσουν με βλάσφημο τρόπο τις απόψεις της Εκκλησίας για τα Μυστήριά της, και μάλιστα την Θ. Κοινωνία, και να διασύρουν τους ανθρώπους που τις διατυπώνουν και να γελοιοποιήσουν τα ιερά και τα όσια της πίστης μας. Σε μια εποχή που αντιμετωπίζουμε ως έθνος, αλλά και ως παγκόσμια κοινότητα, απειλές που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα όρια και αποδεικνύονται ανθεκτικές στα παραδοσιακά ιατρικά και άλλα όπλα, και απειλούν όχι μόνο την υγεία και τη βιολογική ζωή αλλά και την κοινωνική και οικονομική υπόσταση του κόσμου με πλήρη κατάρρευση, θα περίμενε κανείς έναν στοιχειώδη σεβασμό στο θείο, στο υπερφυσικό, από το οποίο όλοι εξαρτώμαστε όταν εξαντληθούν τα ανθρώπινα. Αντί γι’ αυτό, υπάρχουν κι εκείνοι που συλλέγουν υπογραφές για να καταγγείλουν την καθηγήτρια Ελένη Γιαμαρέλλου στον Ιατρικό Σύλλογο επειδή διακήρυξε δημόσια την πεποίθησή της ότι τα Μυστήρια δεν μεταδίδουν λοιμώξεις. Δείγμα κι αυτό της γενικής τύφλωσης που δημιούργησε η συλλογική μας υπεροψία. Ας ευχηθούμε να ανοίξουν τα μάτια όλων μας προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να έλθουμε εγκαίρως «εἰς ἑαυτούς», κι ας θυμηθούμε τα λόγια των Τριών Παίδων στην κρίσιμη ώρα της καμίνου, εκεί που σωτηρία δεν υπήρχε από ανθρώπινη πλευρά: «Μὴ δὴ παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέλος, διὰ τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον, καὶ μὴ διασκεδάσῃς τὴν διαθήκην σου, καὶ μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ' ἡμῶν». Γένοιτο.

πηγή: http://antonispapagiannis.blogspot.com

Σχόλιο: Εδώ και μέρες κορυφώνεται η επίθεση και ο χλευασμός ιδίως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό τους ενοχλεί. Επί χιλιετίες κοινωνούμε από το ίδιο Ποτήριο, όσοι θέλουμε, άρρωστοι και υγιείς, ιερείς & λαϊκοί. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, όσο μας "αξιώνει" ο Θεός.

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Από το Sportime- αθλητική εφημερίδα

Μάθατε τα τελευταία νέα; Εντοπίστηκε το επίκεντρο του προβλήματος, της μετάδοσης και εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ελλάδα… Διάσημοι ειδικοί μαϊντανολόγοι – μπαρουφολόγοι αποφάνθηκαν: Για όλα φταίει το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας! Όλα τα δεινά εκεί κρύβονται! Το κακό θα έρθει μέσα από τις εκκλησίες! Άλλωστε όλες οι άλλες πηγές πιθανού κινδύνου μετάδοσης του ιού έχουν περιοριστεί και μας έμεινε να ασχοληθούμε μόνο με τη λαβίδα του ιερέα, έτσι δεν είναι; Αυτό το τόσο ιερό (για μια τεράστια μερίδα ανθρώπων) μυστήριο, ταξίδεψε άθικτο και απαράλλακτο μέσα στην αδυσώπητη ροή δύο χιλιάδων χρόνων ιστορίας, επιβιώνοντας και χαρίζοντας ελπίδα, μέσα από πολέμους, κατοχές, επιδημίες και καταστροφές. Μέσα σε είκοσι αιώνες, κάτω από τη βαρυσήμαντη «σκιά» του δισκοπότηρου βρέθηκαν να κοινωνούν με δέος: αυτοκράτορες, φιλόσοφοι, οπλαρχηγοί της επανάστασης, επιστήμονες παγκόσμιας εμβέλειας, πρωθυπουργοί, μεγάλοι λογοτέχνες και άνθρωποι του πνεύματος και ακόμα ένα αμέτρητο πλήθος σημαντικών και ακτινοβόλων προσωπικοτήτων. Όμως η ιστορία μας επιφύλασσε κοσμογονικές εκπλήξεις. Δεν τα είχαμε δει ακόμα όλα. Έπρεπε να φτάσουμε αισίως έως το σωτήριον έτος 2020, για να εμφανιστεί μια κυρία Ακρίτα και να αναρωτηθεί ειρωνικά «αν έχει κοινωνήσει ο Πρωθυπουργός». Έπρεπε να γράψει το χρονοκοντέρ: 20 αιώνες και 20 χρόνια, για να μιλήσει από τα έδρανα της Βουλής, ένας κύριος Πολάκης και να αποκαλέσει «χριστιανοταλιμπάν», αυτούς που πιστεύουν πως η Θεία Κοινωνία δεν μπορεί να γίνει φορέας ασθενειών. Έπρεπε να παρουσιαστεί μία αφορμή όπως η απειλή εξάπλωσης του κορονοϊού, για να ξεράσουν από μέσα τους, τους τόνους χολής που είχαν φυλαγμένους, τα διάφορα ψευτοπροοδευτικά τρολς, σε τηλεόραση και social media. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν ιστορία και μένουν σε αυτή και άνθρωποι τους οποίους η ιστορία τους «γράφει» στα παλιά της τα παπούτσια…
Ας ξεκινήσουμε από τα απολύτως βασικά.
Το να ειρωνεύεσαι ή να χλευάζεις ένα μυστήριο, που για ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών σου, είναι ιερό, δεν είναι προοδευτισμός. Δεν έχει καμία σημασία το ότι δεν πιστεύεις στη δύναμη του μυστηρίου. Το να μη σέβεσαι μια θρησκεία, οποιαδήποτε και να είναι αυτή, είναι προϊόν έλλειψης πολιτισμού. Ακόμα χειρότερα, είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Υπάρχουν άρθρα του Συντάγματος που απαγορεύουν τέτοια συμπεριφορά (άρθρο 199 περί καθύβρισης θρησκεύματος και άρθρο 200 περί διατάραξης θρησκευτικών συναθροίσεων), αλλά δυστυχώς το Σύνταγμα το κατάντησαν κουρελόχαρτο, πρώτοι οι πολιτικοί. Για κάποιο «περίεργο» λόγο, ακόμα και ο περιβόητος αντιρατσιστικός νόμος δεν καλύπτει τις ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον της ορθόδοξης θρησκείας, ενώ θα έπρεπε. Ως συνήθως έχουμε άλλα μέτρα και άλλα σταθμά κατά περίπτωση. Έτσι, έχουμε άλλες μορφές κοινωνικού ρατσισμού οι οποίες αντιμετωπίζονται ως μιάσματα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει άφθονη ανοχή σε politically correct κοινωνικό ρατσισμό εναντίον του χριστιανισμού… αλλά ακόμα και trendy ρατσισμό τύπου Ακρίτα, ακολουθώντας τον ψευτοπροοδευτικό παλμό που αγαπά να ειρωνεύεται οτιδήποτε θεωρείται ιερό από τους Έλληνες. Κοινωνική κριτική με ρατσιστική χροιά, αλλά πως; Επιλεκτικά. Επιτηδευμένα. Χωρίς ίχνος αντικειμενικότητας.
Το πνεύμα συγκαταβατικότητας, ελεύθερης σκέψης και ανοχής, που χαρακτηρίζει τη ώριμη στάση των ορθόδοξων χριστιανών, είναι από τη φύση του ανοιχτό σε κριτική. Γι' αυτό και γίνεται εύκολα, πεδίο φθηνού κιτρινισμού από τους διάφορους επιτήδειους. Όμως δεν βλέπουμε να ασκούν κριτική με το ίδιο πάθος και προς άλλες θρησκείες… γιατί άραγε; Μήπως γιατί πολύ απλά, φοβούνται να το κάνουν; Ισχυρίζονται πως ο ιός θα μεταδοθεί από τις εκκλησίες και τη Θεία Κοινωνία και δεν βλέπουμε να ασχολούνται καθόλου με τις συναθροίσεις που γίνονται σε εκατοντάδες παράνομα τζαμιά που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Συναθροίσεις σε υπόγεια και ημιυπόγεια όπου είναι άγνωστο εάν τηρούνται έστω βασικοί κανόνες προφύλαξης και υγιεινής.
Όχι. Μόνο οι χριστιανικές εκκλησίες θα φέρουν το κακό.
Όλως περιέργως, δεν ακούμε ακόμα προτάσεις για να περιοριστεί ή να σταματήσει η κίνηση σε σημεία όπου ρέει ζεστό χρήμα, όπως τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, μέσα μαζικής μεταφοράς, καταστήματα εστιάσεως και καφετέριες, μουσεία, κινηματογράφους κ.α. Για τον κορονοϊό, η σεξουαλική επαφή αποτελεί έναν κύριο και άμεσο τρόπο μετάδοσης, ίσως και τον σημαντικότερο, σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα. Δεν είδαμε καμιά πρωτοβουλία στο να κλείσουν οι οίκοι ανοχής…
Όχι. Μόνο οι εκκλησίες θα φέρουν το κακό.
Δεν είδαμε παρόμοιες θερμές αντιδράσεις και κριτική στα social media, για τους ανεγκέφαλους που αψήφησαν την απαγόρευση των καρναβαλιών και βγήκαν στους δρόμους μαζικά να διασκεδάσουν.
Όχι. Είπαμε μόνο οι εκκλησίες θα φέρουν το κακό.
Μέχρι όμως να έρθει το «κακό» από τις εκκλησίες.., καλό θα είναι κάποιοι να κάνουν λίγη εξάσκηση στις τεχνικές ρίψης λάσπης και στην χρησιμοποίηση προπαγάνδας έτσι ώστε να μοιάζει πιο φυσική και λιγότερο επιτηδευμένη…
Έτσι μπορεί να κερδίσουν και κανέναν follower παραπάνω…

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Πλατφόρμα αιτήσεων Α21 για το επίδομα παιδιού

Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα αιτήσεων Α21 για το επίδομα παιδιού. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για υποβολή αιτήσεων για το έτος 2020 από σήμερα Παρασκευή 06-03-2020 και ώρα 11:00. Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού, παρόλο που δεν έχουν υποβάλλει τη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 (έντυπο Ε1), θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση Α21 στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet. Για τη χορήγηση της δόσης του Α διμήνου 2020 θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2018. Η πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού για το 2020 θα καταβληθεί την 31η Μαρτίου.

Οδηγίες για την συμπλήρωση της αίτησης.
Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα ενημερώνεστε αν είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού:
Βήμα 1 - Υποβολή Ε1 και αίτησης Α21. Το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στο Α21 του 2020 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Προκειμένου όμως οι δικαιούχοι να γνωρίζουν το σωστό ποσό του επιδόματός τους για το έτος 2020 αλλά και προς αποφυγή σώρευσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, συνιστάται η υποβολή φορολογικής δήλωσης Ε1 τρέχοντος έτους (εισοδήματα 2019). Για την πληρωμή της Β' Δόσης, είναι πάντως απαραίτητη η υποβολή φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους.

Βήμα 2 - Είσοδος. Μπαίνετε στην εφαρμογή με τα διαπιστευτήρια TaxisNet πατώντας το link που ακολουθεί μετά τις οδηγίες. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή τα δικά σας, του/ της συζύγου ή του αντισυμβαλόμενου στο σύμφωνο συμβίωσης και των προστατευόμενων τέκνων σας.

Βήμα 3 - Συναίνεση. Μετά την είσοδο, θα εμφανισθεί φόρμα όπου θα πρέπει να επιλέξετε την τρέχουσα οικογενειακή σας κατάσταση. Οι έγγαμοι και οι εν διαστάσει θα πρέπει να εισάγουν τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/ της συζύγου. Διαβάστε προσεχτικά το κείμενο που αφορά τη Συναίνεση για το Επίδομα Παιδιού και πατήστε [Συναίνεση] (για την έναρξη συμπλήρωσης και υποβολής της αίτησης-υπεύθυνσης δήλωσης επιδόματος παιδιού Α21).

Βήμα 4 - Συμπλήρωση Αίτησης Η αίτηση επιδόματος παιδιού θα περιέχει προ-συμπληρωμένα τα προσωπικά σας στοιχεία και τη σύνθεση της οικογένειας σας. Κάποια από τα πεδία της αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθούν από εσάς, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας, καθώς και o ΙΒΑΝ στον οποίο είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος για την καταβολή του επιδόματος.

Βήμα 5 - Σύνθεση Οικογένειας Η αίτηση επιδόματος παιδιού περιλαμβάνει πίνακα με τη σύνθεση της οικογένειας σας. Για κάποια μέλη μπορεί να απαιτηθεί η συμπλήρωση πρόσθετων στοιχείων, όπως πχ. στοιχεία φοιτητή. Πατώντας [Αλλαγή Στοιχείων] θα κατευθυνθείτε στη φόρμα στοιχείων του μέλους για το οποίο θα εισάγετε και θα καταχωρήσετε συμπληρωματικά στοιχεία. Αν κάποιο από τα τέκνα δεν πρέπει να συμμετέχει στην αίτηση, θα πρέπει να κάνετε διαγραφή τέκνου. Επιπροσθέτως, αν κάποιο μέλος δεν περιλαμβάνεται στην προ-συμπληρωμένη σύνθεση της οικογένειας σας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε προσθήκη τέκνου. Στην ίδια λίστα υπάρχει σχετική ενημέρωση δίπλα στο όνομα του ατόμου που τυχόν χρειάζεται να συναινέσει για το επίδομα. Για την συναίνεση του απαιτείται η σύνδεση στην εφαρμογή με τα δικά του στοιχεία TaxisNet.

Βήμα 6 - Επισημάνσεις & Δικαιολογητικά Κατά την αποθήκευση ή την υποβολή της αίτησης, η εφαρμογή ενδέχεται να εμφανίσει στο κάτω μέρος της φόρμας επισημάνσεις με σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την αίτηση. Μπορεί να σας ζητηθεί να επισυνάψετε δικαιολογητικά που αφορούν εσάς ή κάποιο προστατευόμενο μέλος. Κάποια από τα δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά για την υποβολή της αίτησης επιδόματος παιδιού.

Βήμα 7 - Καταχώρηση και Υποβολή Στο κάτω μέρος της αίτησης μπορείτε να πατήσετε [Αποθήκευση] ή [Υποβολή]. Με την αποθήκευση, η αίτηση καταχωρείται προσωρινά στο σύστημα και μπορείτε να επανέλθετε αργότερα μία ή περισσότερες φορές για να συμπληρώσετε επιπλέον στοιχεία των μελών ή και να επισυνάψετε δικαιολογητικά που μπορεί να απαιτηθούν. Μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατή η τροποποίηση της. Ο Έλεγχος των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης.

Ακύρωση Αίτησης

Αν μετά την υποβολή της αίτησης, διαπιστώσετε πως υπάρχει λάθος, μπορείτε να την ακυρώσετε πατώντας [Οι Αιτήσεις Μου] / [Προβολή] / [Ακύρωση Αίτησης] και κατόπιν να εκκινήσετε νέα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (Α21) επιδόματος παιδιού.

πηγή: opeka.gr