ScrollMsg

Κύριοι της Κυβέρνησης καταλάβετε ότι, δεν είστε μόνο οφειλέτες στους δανειστές σας, είστε οφειλέτες και στον λαό που ταχθήκατε να υπηρετείτε...

Καλώς Ήρθατε

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Λαρίσης και Περιχώρων.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Α21: Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Από σήμερα, 30 Νοεμβρίου (μετά την καταβολή της πέμπτης διμηνιαίας δόσης/ Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου 2020) επαναλειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Επίδομα Παιδιού, Α21», προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις ή τυχόν τροποποιήσεις. Η πλατφόρμα είχε προσωρινά κλείσει στις 11 Νοεμβρίου, όπως συμβαίνει πριν από κάθε νέα πληρωμή. Το Επίδομα Παιδιού υπολογίζεται με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δηλωθεί στο Α21 του 2020 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση. Υπενθυμίζεται προς όλους τους ενδιαφερομένους ότι για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού θα πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση, η οποία αποθηκεύτηκε προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα του ΟΠΕΚΑ στη διεύθυνση https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/erotiseis-apantiseis/

Προσλήψεις στο ΟΚΑΝΑ για 14 θέσεις στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020»

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ προκηρύσσει ο ΟΚΑΝΑ για την για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων σε περιοχές της Θεσσαλίας. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενης Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση ΟΚΑΝΑ για τη λειτουργία Δικτύου Δομών και Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5044900 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2014-2020». Ειδικότερα ο ΟΚΑΝΑ ανακοινώνει: 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΚΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 5044900, Κωδικό Πράξης ΣΑ 2020ΕΠ00610001 της ΣΑ ΕΠ0061 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020»- Άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού – Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση», ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τίτλο «Δράσεις καταπολέμησης των εξαρτήσεων στην κοινότητα», για δύο (2) έτη, και έως τη λήξη του προγράμματος, με έδρα την Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα σύμβασης, αριθμού ατόμων.
5Η ΥΠΕ
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΚ) (ΒΟΛΟΣ)
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΒΟΛΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΛΑΡΙΣΑ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Β’ ΤΑΞΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την 01/12/2020 έως τις 08/12/2020 μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr/ σύμφωνα με τη διαδικασία, τα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β΄460), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β΄2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25.11.2020 (Β’5227), η οποία είναι αναρτημένη συνοδευόμενη με αρχείο οδηγιών στο προαναφερόμενο διαδικτυακό τόπο. Η είσοδός τους στην πλατφόρμα θα γίνεται μέσω κωδικών taxis.
Πηγή: alfavita.gr

Δύο θέσεις Νομικών στο Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή για την κάλυψη των αναγκών του δύο θέσεων κλάδου ΠΕ Νομικών για το Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και μίας θέσης κλάδου ΔΕ Γραμματέων Δακτυλογράφων για το Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού.
Οι υποψήφιοι για τη θέση των Νομικών πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
- Πτυχίο Νομικού τμήματος Νομικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου
- Μεταπτυχιακό τίτλο στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας
- Πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον των γλωσσών γαλλικής ή γερμανικής
- Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ: Microsoft, Word, PowerPoint
- Δημιουργική και αναλυτική σκέψη, συγγραφικές ικανότητες, επαγγελματική ευσυνειδησία, παραγωγικότητα, ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία (ομαδικό πνεύμα).
Επιπλέον των πιστοποιητικών για τους νομικούς θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχουν άλλη θέση ΠΕ Νομικού.
Νομικοί που κατέχουν άλλη τέτοια θέση μπορούν να υποβάλουν αίτηση, εάν συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι, εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την προηγουμένη.
Τονίζεται ότι η προκήρυξη αναφορικά με τις θέσεις ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ απευθύνεται σε απόφοιτους Νομικών Σχολών και όχι σε έχοντες την ιδιότητα του δικηγόρου.
Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σε αποκλειστική προθεσμία μέχρι 14/12/2020 αίτηση ηλεκτρονικά στο email: protocol@opi.gr με θέμα «Υποβολή βιογραφικού για τη θέση ΠΕ Νομικών ή ΔΕ Γραμματέων Δακτυλογράφων», υποβάλλοντας βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (τα οποία θα προσκομίσουν πριν την πρόσληψή τους, σε περίπτωση που επιλεγούν).

Δήμος Λαρισαίων - Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας - Δικαιολογητικά επιδόματος ΚΕΑ και Στέγασης

https://www.larissa-dimos.gr/el/enimerosi/nea-anakoinwseis/8362-dieythynsi-koinonikis-politikis-kai-pronoias-dikaiologitika-epidomatos-kea-kai-stegasis

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020

Respect

Είμασταν σίγουροι ότι ήταν παιδί πολύτεκνης οικογένειας (πέμπτος από οκτώ). Ήταν και πολύτεκνος πατέρας (οκτώ+ σύμφωνα με τελευταία καταμέτρηση). Χωρίς τα πολυτεκνάκια, ο κόσμος θα ήταν πολύ φτωχότερος.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Θέσεις μηχανικών σε τεχνικό γραφείο

Τεχνικό γραφείο ζητά μηχανικούς για εξωτερική συνεργασία (αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος, τοπογράφος). Αποστείλετε βιογραφικό στο: texnikografeiolar@hotmail.com

Πρόσληψη 5 ατόμων/ 3 μήνες στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας- προθεσμία σήμερα

Την άµεση πρόσληψη συνολικά πέντε (5) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδ. ∆ικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) µηνών, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας, λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, όπως ακολουθεί: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ θα πρέπει να κατέχουν: Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για τους υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆ 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαµβάνονται. 3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση). Σηµείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται µόνο µε την έκδοση, του κατά άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγµατος, ∆ιατάγµατος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση (διαθέσιµη στην ιστοσελίδα και στην Κεντρική είσοδο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου). 2. Απαιτούµενος τίτλος σπουδών όπως προβλέπεται από την ανακοίνωση. ∆ιεύθυνση πρόσληψης Κατηγορία/Ειδικότητα Αριθµός ∆ιάρκεια Απασχόλησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 5 Τρείς (3) µήνες 3 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας. 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του Ν. 1599/1986 (επισυνάπτεται στην αίτηση συµµετοχής). ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος στις 23-11-2020. Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται: 1. Να παραλάβουν από την είσοδο του ∆ηµαρχείου Λάρισας είτε από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Λαρισαίων την αίτηση συµµετοχής τους. 2. Να καταθέσουν στις 24-11-2020 την αίτηση τους συµπληρωµένη και να την υποβάλλουν µαζί µε απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την ανακοίνωση, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στο ισόγειο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου (∆ήµος Λαρισαίων, Ίωνος ∆ραγούµη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα), και στον αρµόδιο υπάλληλο Βλησσαρούλη Βασίλειο. ∆ιευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής: • Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προσωπικού και στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 2413-500242, 2413500341). • Οι υποψήφιοι µπορούν να λάβουν τηλεφωνικά το πρωτόκολλο της αίτησης που έχουν καταθέσει την επόµενη της ηµεροµηνίας κατάθεσης από το Τµήµα Υποστήριξης και Πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2413-500245 -316).

Τηλεκπαίδευση

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μετά από άμεση επικοινωνία μας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ως σήμερα 24. 11. 2020 δεν έχει έλθει υλικό ΗΥ ή tablet στα σχολεία/ Διευθύνσεις, ούτε κάποια σχετική εγκύκλιος ή ενημέρωση. Όσον αφορά τα αιτήματα/ στοιχεία των μαθητών, ιδίως του Δημοτικού, αυτά έχουν συγκεντρωθεί στην αρμόδια Υπηρεσία, εν αναμονή του υλικού. Πιθανώς μετά το άνοιγμα των σχολείων. Προφανώς οι σχετικές ανακοινώσεις των υπευθύνων του Υπουργείου Παιδείας περιορίζονται στον επικοινωνιακό τομέα...

Είναι αυτοί οι υπεύθυνοι άραγε κατάλληλοι να αποφασίζουν για την εκπαίδευση των παιδιών μας;

Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου της ΑΣΠΕ

Το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε για διαβούλευση νομοσχέδιο για το νέο τρόπο διορισμών στο Δημόσιο. Δυστυχώς μία νέα απογοήτευση περιμένει τους πολύπαθους πολύτεκνους!
Ενώ το νομοσχέδιο δίνει μια επιπλέον μοριοδότηση για τους πολύτεκνους και τα παιδιά τους, θετικό σημείο, το ελάχιστο ποσοστό των εισακτέων που είχε θεσπίσει η Νέα Δημοκρατία και ίσχυε επί δεκαετίες, το νέο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης μειώνεται στο 10% !! Τιμωρία για τους πολύτεκνους; Αυτή είναι η επιβράβευση της συνεισφοράς τους στην κοινωνία που συρρικνώνεται συνεχώς; Γιατί δεν λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των παιδιών των πολυτέκνων στην μοριοδότηση; Ακόμη υπάρχουν (ευτυχώς) και γονείς που έχουν περισσότερα από τέσσερα παιδιά. Το νομοσχέδιο τους αγνοεί παντελώς!
Και αυτά συμβαίνουν όταν το δημογραφικό πρόβλημα έχει λάβει διαστάσεις κατάρρευσης, όταν έχουν καταργηθεί ΟΛΑ τα μέτρα στήριξης των πολυτέκνων, όταν η ποιότητα ζωής τους έχει φτάσει στο απροχώρητο! Όταν ο νόμος 2643/1998 για τις προσλήψεις στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, όπου προβλέπονταν ορισμένες θέσεις για τους πολύτεκνους, έχει πέσει σε αχρηστία επί χρόνια.
Η ΝΔ είχε υποσχεθεί στη Βουλή, όταν η προηγούμενη Κυβέρνηση μείωνε το 20% σε 15%, ότι θα επαναφέρει το ποσοστό των πολυτέκνων στο 20%. Γιατί δεν τηρεί την υπόσχεσή της; Είναι άλλο Κόμμα τώρα στην εξουσία; Η πρότασή μας για ελάχιστο ποσοστό 15% συν την προτεινόμενη μοριοδότηση μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθότι συνδυαστικά το ποσοστό των πολυτέκνων θα κινείται μεταξύ 15% και 20%.
Οι πολύτεκνοι δεν αντέχουν να χάσουν και το τελευταίο μέτρο στήριξής τους, το οποίο δεν έχει κανένα κόστος για το κράτος!
Ζητούμε άμεση επαναφορά του ελάχιστου ποσοστού για τους πολύτεκνους στο 15%, και την επιπλέον μοριοδότηση των πολυτέκνων αναλογικά, με βάση το πλήθος των παιδιών τους.

ΑΠΟ 15% ΣΤΟ 10% ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ! ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΟ 15%

Με νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών που δόθηκε σε διαβούλευση οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους μοριοδοτούνται με τα μόρια που αντιστοιχούν σε ένα διδακτορικό δίπλωμα, αλλά το ελάχιστο ποσοστό εισαγωγής τους στο Δημόσιο μειώνεται στο 10% ! Με το Ν. 2190/1994, οι πολύτεκνοι είχαν ποσοστό 20% των θέσεων, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ μείωσε σε 15% στα τέλη του 2016 με το νόμο περί κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο τίθεται ελάχιστο ποσοστό 10% αλλά μπορεί οι επιτυχόντες πολύτεκνοι να είναι περισσότεροι από το ποσοστό αυτό, βάσει της βαθμολογίας τους και της μοριοδότησης που λαμβάνουν. Με επιστολές και επικοινωνίες προς το Υπουργείο Εσωτερικών από τον Οκτώβριο του 2019 ως και τώρα, η ΑΣΠΕ σταθερά ζητά την επαναφορά του ποσοστού των πολυτέκνων στο 20%. Το λιγότερο που μπορούμε να δεχθούμε είναι αύξηση του ελάχιστου ποσοστού στο 15% (το 10% του νομοσχεδίου είναι απαράδεκτο!), το οποίο σε συνδυσμό με την μοριοδότηση θα δίνει ένα αξιοπρεπές ποσοστό για τους πολύτεκνους. Επίσης, ζητούμε επιπλέον μοριοδότηση για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου. Προτρέπουμε τους πολύτεκνους να μετάσχουν στη διαβούλευση που λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2020 προβάλλοντας τις θέσεις της ΑΣΠΕ. 

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο κέντρο κοινότητας Δήμου Ζωγράφου

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζωγράφου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας (9) «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων – Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής», στο Δήμο Ζωγράφου, που εδρεύει στου Ζωγράφου Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
2 ΠΕ/ ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
2 ΠΕ Ψυχολόγων
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (vtsipnis@zografou.gr) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ”» με σήμανση έκδοσης «2-12-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/321096/asep-proslipseis-sto-kentro-koinotitas-dimou-zografou?m

6 θέσεις εργασίας/ ΑΣΕΠ/ Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη του Νομού Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
4 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info.amth@culture.gr) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/320935/asep-proslipseis-sto-arxaiologiko-mouseio-thessalonikis?m

14 θέσεις Ειδ. Επιστημονικού Προσ. «Επιτροπή Ανταγωνισμού» αορίστου χρόνου, 7 θέσεις «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς»/ με διετή σύμβαση, 2 θέσεις «Συνήγορο του Καταναλωτή»

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 4Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση και δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει. Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Ε΄). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 3 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/320851/asep-oli-i-nea-prokiryksi-4e-2020?m

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Τηλεκπαίδευση

 Ως πρόσφατα δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση σχετικά με την παροχή ΗΥ ή tablet από τα σχολεία/ το Υπουργείο Παιδείας στα παιδιά. Η εικόνα είναι ότι δεν έχει φθάσει τέτοιο υλικό στα σχολεία, ούτε έχει αποσταλεί σχετική εγκύκλιος για τον τρόπο χορήγησής του (ενημέρωση 16. 11)! παρά τις ανακοινώσεις της Υπουργού στον τύπο.

Ωστόσο ορισμένοι Διευθυντές των σχολικών μονάδων δέχονται και σημειώνουν σχετικά αιτήματα, όπως και πολλοί εκπαιδευτικοί των Δημοτικών, τουλάχιστον στην χθεσινή πρώτη δοκιμαστική διδασκαλία. Καλούμε λοιπόν τους πολύτεκνους γονείς να απευθυνθούν άμεσα στα σχολεία των παιδιών τους και να αιτηθούν την παροχή ΗΥ ή tablet. Η ΑΣΠΕ αλλά και ο τοπικός μας Σύλλογος κάνουμε προσπάθειες για την δρομολόγηση του ζητήματος, ενώ ο Σύλλογος μας, μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ, θα ζητήσει την ενίσχυση των πολυτέκνων οικογενειών με το υπό εξέταση κοινωνικό μέρισμα, με αφορμή και το κόστος προμήθειας ΗΥ και tablet.

Προσφορά Labrakis Mobile/ Τηλεκπαίδευση

Το κατάστημα Labrakis Mobile, Μανδηλαρά 32, Λάρισα, 2410672210, email info@labrakismobile.com προσφέρει έκπτωση 10% σε κάμερες ΗΥ και ακουστικά για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης των παιδιών των πολυτέκνων οικογενειών. Ενημερώστε για την ιδιότητά σας.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Αναστάσιο Λαμπράκη για την σχετική κίνηση.

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Προσλήψεις 14 ατόμων στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει διδακτικό προσωπικό, δεκατέσσερα (14) άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) (επί ωρομισθία) και με χρονική διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες, για την πλήρωση των θέσεων ωρομίσθιων καθηγητών εκμάθησης εικαστικών-καλλιτεχνικών σπουδών (ζωγραφική, κεραμική, χαρακτική) για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών-εικαστικών ερασιτεχνικών τμημάτων του Ελεύθερου Εργαστηρίου Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους χρήστες για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στα γραφεία της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα, (Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9.00π.μ. – 14.00μ.μ.) είτε αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 2, 41334 Λάρισα, με επισυναπτόμενα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@katsigrasmuseum.gr μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον τοπικό τύπο όπως ορίζει το Π.Δ. 524/1980 ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος. Η ανωτέρω προκήρυξη καθώς και το έντυπο της αίτησης για συμμετοχή, θα αναρτηθεί και στο site www.katsigrasmuseum.gr . Επίσης, θα αναρτηθεί στη Διαύγεια. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας-Μουσείου Γ. Ι. Κατσίγρα, τηλ.: 2410 623615, 2410 670496

πηγή: aftodioikisi.gr

27 νέες θέσεις εργασίας στον ΕΛΓΑ

27 νέες θέσεις εργασίας στον ΕΛΓΑ. Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού των Κλάδων ΠΕ Γεωπόνων και ΠΕ Κτηνιάτρων με την διαδικασία του άρθρου 20 του Ν.2190/94 για την κάλυψη απρόβλεπτων και Επειγουσών Αναγκών του ΕΛΓΑ
πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/320271/27-nees-theseis-ergasias-ston-elga?m

Νέα προκήρυξη για 52 προσλήψεις στον δήμο Αθηναίων

Προσλήψεις με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά πενήντα δύο (52) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων (με ανώτατο όριο τις 18 αίθουσες διδασκαλίας ανά ημέρα) στο Δήμο Αθηναίων , χρονικής διάρκειας από υπογραφής της σύμβασης και έως τη λήξη του διδακτικού έτους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με Αριθμό Πρωτοκόλλου Ανακοίνωσης: 252376/13-11-2020 και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: soxproslipsi@athens.gr. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, ήτοι από Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 23:59.
πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/320299/nea-prokiryksi-gia-52-proslipseis-ston-dimo-athinaion?m

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχ. έτους 2020-2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2020-2021, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δείτε τη σχετική εγκύκλιο: https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D_%CE%94%CE%95_2020-2021.pdf Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 4/11 έως 17/11/2020 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Αιτήματα στήριξης της τηλεργασίας και της τηλεκπαίδευσης των πολυτέκνων οικογενειών

Τις πολύ αυξημένες ανάγκες των πολυτέκνων οικογενειών προκειμένου οι μεν γονείς να ανταποκριθούν στις ανάγκες της τηλεργασίας, τα δε παιδιά στις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης έθεσε η ΑΣΠΕ στα αρμόδια Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας. Δείτε τις σχετικές επιστολές που ζητούμε εξοπλισμό για τα παιδιά (επιστολή προς Υπ. Παιδείας) και επιδότησης 2ης τηλ/κής σύνδεσης καθώς και αναβάθμισης της πρώτης (επιστολή προς Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης) προκειμένου να μπορούν να ασκούν ανεμπόδιστα λόγω συγκυρίας το δικαίωμά τους στην εργασία και στην εκπαίδευση, στην ιστοσελίδα aspe.gr

Άνοιξε η εφαρμογή για τις αιτήσεις μετεγγραφής των φοιτητών

Από 5 ως 18 Νοεμβρίου 2020 οι αιτήσεις για μετεγγραφή φοιτητών:
- είτε μέσω μοριοδοτούμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (σε περιορισμένο αριθμό θέσεων), είτε ως πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις (χωρίς περιορισμό θέσεων).
- είτε για αδέλφια φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας.
- Στην Κατηγορία: «Υποψήφιοι εντός ποσοστού που πληρούν οικονομικά και/ή κοινωνικά κριτήρια», να δηλώσετε:
- «ΜΕΛΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ (Μόρια 2)»
και  «Επιθυμώ να μοριοδοτηθώ με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια».
Προς το τέλος της διαδικασίας, η εφαρμογή μας ενημερώνει ότι Βεβαίωση από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να προσκομισθούν στη γραμματεία του τμήματος υποδοχής μόνο στην περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση μετεγγραφής σας. 
Είσοδος στην εφαρμογή: https://transfer.it.minedu.gov.gr/
Για την είσοδο, χρησιμοποιήστε τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) του Ιδρυματικού σας λογαριασμού (δηλ. των ΑΕΙ στο οποίο έχετε εγγραφεί).
Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, χρησιμοποιήστε τον8-ψήφιο κωδικό υποψηφίου Πανελλαδικών Εξετάσεων.
πηγή: https://aspe.gr

22 προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

 Αιτήσεις από 05/11/2020 έως και 19/11/2020, ώρα 14.00.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) προσκαλεί προσωπικό συνολικού αριθμού 21 ατόμων των κλάδων και κατηγοριών να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως ενός έτους δυνάμενο να παραταθεί για ένα ακόμη έτος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2016 με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ενώ το ιατρικό προσωπικό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Παράλληλα προσλαμβάνεται ένα άτομο με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για τη στήριξη του Έργου 5 «Διαχείριση – Τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος» της Δράσης «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)».

1 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής

https://www.aemy.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F-1_05.11.2020_6%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%A13-%CE%9A%CE%95%CE%98.pdf

https://www.aemy.gr/wp-content/uploads/2020/11/%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97_%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F-5_05.11.2020_6%CE%A4%CE%96%CE%95%CE%9F%CE%A1%CE%A13-6%CE%A1%CE%9D.pdf

21 άτομα διαφόρων κλάδων και κατηγοριών
πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/319697/22-proslipseis-stin-anonymi-etaireia-monadon-ygeias?m

Προσλήψεις στα ΜΜΜ: Mέχρι 18 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για 423 μόνιμες θέσεις

Διορία μέχρι και τις 18 Νοεμβρίου για τις αιτήσεις έχουν οι ενδιαφερόμενοι για 367 μόνιμες θέσεις οδηγών λεωφορείων και 56 θέσεις τεχνιτών. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 367 Οδηγών Λεωφορείων και 56 θέσεων Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, στην ανώνυμη εταιρεία «Οδικές Συγκοινωνίες» (ΟΣΥ ΑΕ). Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους από 4 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη έως και 18 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, στην ΟΣΥ ΑΕ είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση Παρνασσού 6, Τ.Κ. 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, τηλ. επικοινωνίας, 210-4270796 και 210-4270834, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email): osy@osy.gr.
Οι ειδικότητες: ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών Λεωφορείων (Δ΄ ή D κατηγορίας)/ ΔΕ ή ΥΕ Οδηγών Λεωφορείων (Δ΄+Ε ή DE κατηγορίας)/ ΔΕ ή ΥΕ Τεχνιτών Οχημάτων (Μηχανοτεχνιτών) ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων/ ΔΕ ή ΥΕ Βαφείς Οχημάτων ΔΕ ή ΥΕ Ταπητουργοί/ ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτροσυγκολλητές – Οξυγονοκολλητές/ ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες/ ΔΕ ή ΥΕ Τορναδόροι/ ΔΕ ή ΥΕ Ψυκτικοί/ ΔΕ ή ΥΕ Ηλεκτρονικοί Οχημάτων...
πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/319822/proslipseis-sta-mmm-mexri-pote-oi-aitiseis-gia-423-monimes-theseis?m

Προσλήψεις διάρκειας έως 6 χρόνια στο υπουργείο Μετανάστευσης

Ξεκινούν εντός Νοεμβρίου οι αιτήσεις για 370 προσλήψεις συμβασιούχων για τις ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και διάρκεια 3 + 3 έτη με την νέα πολυαναμενόμενη προκήρυξη που θα περάσει από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Στην πρόσληψη 370 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη, προχωρά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στο πλαίσιο της ανάκτησης του ελέγχου λειτουργίας στα ΚΥΤ και τις δομές της χώρας. Η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού (π.χ. πληροφορικής, οικονομικού, διοικητικού, νομικών, αρχιτεκτόνων, μηχανικών κ.α.) αλλά και γενικών καθηκόντων καθίσταται αναγκαία για την καλύτερη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, των δομών φιλοξενίας στην ενδοχώρα και των νέων υπηρεσιών του Υπουργείου (Τεχνική Υπηρεσία, Ειδικές Γραμματείες). Παράλληλα, προβλέπεται πρόσληψη 44 ατόμων με εξειδίκευση στην πληροφορική (εκ των οποίων οι 39 στα ΚΥΤ και τις δομές φιλοξενίας της χώρας), η οποία θα επιταχύνει την διαδικασία ψηφιοποίησης της λειτουργίας των δομών και της διαδικασίας ασύλου και θα βελτιώσει τις συνθήκες ασφαλείας καθώς θα αναλάβουν την εφαρμογή των νέων πληροφοριακών συστημάτων που ήδη έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται.
Με προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την πρόσληψη 217 ατόμων Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 66 ατόμων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 87 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, προκηρύσσονται 60 θέσεις για προσωπικό στα έξι ΚΥΤ της χώρας, 170 θέσεις για τις δομές στην ενδοχώρα και 140 θέσεις για τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Για τις προσλήψεις που αφορούν τα ΚΥΤ και τις δομές φιλοξενίας προβλέπεται υποχρεωτικά η ύπαρξη εντοπιότητας των υποψηφίων - σε επίπεδο Δήμου.
Η έναρξη υποβολής αιτήσεων και η σχετική διαδικασία, η οποία θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά, θα ανακοινωθεί εντός του Νοεμβρίου.
πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/319848/ksekinoyn-oi-aitiseis-gia-tis-proslipseis-diarkeias-eos-6-xronia-sto-ypourgeio-metanastefsis?m

Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ/ ΑΗΣ Καρδίας

Ανακοίνωση της ΔΕΗ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προκήρυξη ΑΣΕΠ, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ που εδρεύει στo 14ο χλμ. Πτολεμαΐδας - Κοζάνης του δήμου Κοζάνης - Νομού Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
3 ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓΝ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓΝ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ».
Υποβολή Αιτήσεων από 12/11/2020 μέχρι 21/11/2020
πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/theseis-ergasias/319918/proslipseis-sti-dei-me-prokiryksi-asep-ston-ais-kardias?m

Λειτουργία Ψηφιακής Πλατφόρμας Δήμου Λαρισαίων

Ο Δήμος Λαρισαίων έχει ενεργοποιήσει τις ακόλουθες ηλεκτρονικές αιτήσεις στην Ψηφιακή του Πλατφόρμα (Local Government):
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Αίτηση για Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
Αίτηση για αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας
Αίτηση για Στρατολογία (μειωμένη θητεία)
Τμήμα Εσόδων
Αίτηση απαλλαγής τελών λόγω Covid-19
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η ενεργοποίηση και άλλων ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Για την είσοδο στην Πλατφόρμα, πατήστε http://bit.ly/ΔΗΜΟΣ_ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ_ΑΙΤΗΣΕΙΣ
πηγή: https://www.larissa-dimos.gr/el/enimerosi/deltia-tupou/8291-leitourgia-psifiakis-platformas-dimou-larisaion

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020

Πoιoι μαθητές δικαιούνται δωρέαν tablet ή laptop για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Τα κριτήρια δανεισμού  φορητών συσκευών tablet και laptop στους μαθητές που δεν διαθέτουν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στο σπίτι τους, προκειμένου να εξυπηρετηθούν για τη  σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε  το υπουργείο Παιδείας, είναι:

Α. Τα κοινωνικά

Β. Το χαμηλό εισόδημα

Γ. Η ανεργία γονέων/κηδεμόνων
Δ. Η ιδιότητα μέλους μονογονεïκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας και,
Ε. Η ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης
Η διαδικασία
Ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, μετά από συνεννόηση με τον οικείο Σύλλογο των Διδασκόντων, τα μέλη του οποίου μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ακόμη και ηλεκτρονικά, αποφαίνεται σε ποιον, κατά προτεραιότητα μαθητή/τρια ή εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ αποδοχής της δωρεάς (σ.σ. οι συσκευές που δόθηκαν ως δωρεά στο υπ. Παιδείας από διάφορους φορείς και επιχειρηματίες) ή στη σύμβαση μεταξύ του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του δωρητή ή στην ΥΑ κατανομής των δωρηθέντων λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν επιθυμία του εκάστοτε δωρητή, δύναται να διατεθεί κάθε ηλεκτρονική συσκευή για προσωρινή χρήση, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Οι γονείς θα υπογράφουν δήλωση παραλαβής
Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας ή εκπαιδευτικός) υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση  , στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή (αναλυτική περιγραφή), αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε.