ScrollMsg

Κύριοι της Κυβέρνησης καταλάβετε ότι, δεν είστε μόνο οφειλέτες στους δανειστές σας, είστε οφειλέτες και στον λαό που ταχθήκατε να υπηρετείτε...

Καλώς Ήρθατε

Καλώς Ήρθατε στο ιστολόγιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Λαρίσης και Περιχώρων.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόσληψη 22 ατόμων Τακτικού Προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι προσλήψεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), μία (1) θέση. Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δώδεκα (12) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) και ΤΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ).
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εννέα (9) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΩΝ) και ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΩΝ).
Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική).
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.
φάλαιο: «Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει: Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).
Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν.
Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.
Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 2. Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας, Φορέας Δημοσίου, Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

Έντεκα προσλήψεις στο Δήμο Τεμπών

Το υπουργείο Εσωτερικών γνωστοποιεί τη σύναψη ογδόντα τριών (83) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έντεκα (11) μήνες κατά περίπτωση και ογδόντα πέντε (85) συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ... Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση.
Πηγή: aftodioikisi.gr

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

12 προσλήψεις σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής/ Εκπαίδευσης, Βόλος- Τρίκαλα

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, που εδρεύει στη Λάρισα, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 30-06-2021, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά ειδικότητα, υπηρεσία και έδρα, ως εξής:
1 ΔΕ Οδηγός (με αναλογικό ταχογράφο), Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αρμυρού, Δήμος Αλμυρού.
1 ΔΕ Οδηγός (με αναλογικό ταχογράφο), 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου «Οι Κένταυροι», Δήμος Βόλου.
1 ΔΕ Οδηγός (με ψηφιακό ταχογράφο), 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Βόλου, Δήμος Βόλου.
1 ΔΕ Οδηγός (με ψηφιακό ταχογράφο), Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Αγριάς Μαγνησίας, Δήμος Βόλου.
1 ΔΕ Οδηγός (με ψηφιακό ταχογράφο), 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, Δήμος Τρικκαίων.
1 ΔΕ Οδηγός (με ψηφιακό ταχογράφο), ΕΕΕΕΚ Βόλου.
1 ΔΕ Συνοδός, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αρμυρού, Δήμος Αλμυρού.
1 ΔΕ Συνοδός, 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόλου «Οι Κένταυροι», Δήμος Βόλου.
1 ΔΕ Συνοδός, 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Βόλου, Δήμος Βόλου.
1 ΔΕ Συνοδός, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Αγριάς Μαγνησίας, Δήμος Βόλου.
1 ΔΕ Συνοδός, 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, Δήμος Τρικκαίων.
1 ΔΕ Συνοδός, 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, Δήμος Τρικκαίων
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@thess.pde.sch.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Μανδηλαρά 23, Τ.Κ. 41 222, Λάρισα. Πληροφορίες στο τηλ.: 2410.539210, (εσωτ. 138). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από Πέμπτη, 24-09-2020 έως και Δευτέρα, 05-10-2020.Περισσότερες πληροφορίες, ωράριο εργασίας, πρότυπο Αίτησης καθώς και το παράρτημα της ανακοίνωσης με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης, στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας: http://thess.pde.sch.gr

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΥΑΛ

Ισχύουν ειδικά τιμολόγια για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, σύμφωνα και με την δυνατότητα που μας δίνει ο Ν. 4071/12, άρθρο 10 παραγρ.12. (Για όλο τον Δήμο):
Πολυτέκνων
Τριτέκνων
μονογονεϊκών οικογενειών*
ανάπηροι = κ > του 80%
ανάπηροι = κ > του 67%
απόρων με βιβλιάριο ανασφάλιστου
μακροχρόνιων ανέργων (άνω του έτους)**
Tέκνα άνω των 18 ετών η γονείς που συνοικούν με τον υπό ένταξη καταναλωτή στα κοινωνικά τιμολόγια , τα ετήσια εισοδήματα των θα προσμετρούνται στο συνολικό υπολογιζόμενο εισόδημα.
* προσκόμιση διαζυγίου η δικαστικής απόφασης για την εξ ολοκλήρου επιμέλεια διατροφή παιδιών με ηλικία έως 24 ετών.
** 1) μόνο σε άγαμο η μονογονεική οικογένεια
2) Σε περίπτωση ζευγαριού προϋπόθεση να είναι και οι δυο άνεργοι σε συνάρτηση με τα εισοδήματα τους κ την περιουσιακή τους κατάσταση.
Αιτήσεις υπαγωγής στην ένταξη ευπαθών ομάδων γίνονται δεκτές έως την 30/11/2020 με εισοδηματικά κριτήρια του 2019.
Για να ενταχθούν οι καταναλωτές στα κοινωνικά τιμολόγια πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις προηγούμενες οφειλές τους με την Υπηρεσία και να έχουν για το ακίνητο που θα πριμοδοτηθεί είτε συμφωνητικό θεωρημένο είτε παραχωρητήριο από κοινωνικό φορέα είτε συμβόλαιο ιδιοκτησίας.
Το τιμολόγιο πολυτέκνων-τριτέκνων θα ισχύει για όσο διάστημα συνοικούν μαζί τα εξαρτημένα μέλη εώς 18 ετών (ημερολογιακό έτος), είτε σπουδάζουν (θα προσκομίζεται βεβαίωση φοίτησης) έως το 24ο έτος της ηλικίας τους (ημερολογιακό έτος) και εφόρου ζωής εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία άνω του 67%. Τα δικαιολογητικά θα καταθέτονται και θα ανανεώνεται η ισχύς τους κάθε χρόνο με ευθύνη των καταναλωτών το αργότερο 1 μήνα μετά τη λήξη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1).
Στη μη έγκαιρη προσκόμιση των υπό ανανέωση δικαιολογητικών το ειδικό τιμολόγιο θα διακόπτεται χωρίς καμία ειδοποίηση κ η Υπηρεσία θα προχωρά σε κανονική χρέωση στο επόμενο από το τρέχον τρίμηνο.
Εκκαθαριστικό σημείωμα τρέχοντος οικονομικού έτους κ δήλωση Ε1
Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης (όπου απαιτείται) (πρόσφατη) και πιστοποιητικά σπουδών εφόσον απαιτούνται.
Βεβαίωση πολυτεκνίας (προαιρετική κ εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι)
Βεβαιώσεις σε ισχύ θεωρημένες από ΚΕΠΑ ή θεωρημένες από αρμόδια υγειονομική αρχή αν είναι εφόρου ζωής (πολ.1088/17-4-15 αρ 5 παρ 5 όπως τροπ/κε με την πολ.1132/25-6-15 αρ 1 παρ 6). Τα άτομα που έχουν βεβαίωση εφόρου ζωής δεν θα προσκομίζουν κάθε χρόνο βεβαίωση.
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Τίτλος χρήσης ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο θεωρημένο σε ισχύ η αναρτημένο στο TAXIS ή Ε9 με αναγραφόμενη την παροχή ΔΕΗ σε πρόσφατη εκτύπωση τρέχουν έτους & 1 λογαριασμό ύδρευσης.
Κάρτα ανεργίας (για μακροχρόνια ανέργους- άνω του 12μηνου) (όπου απαιτείται)
Βιβλιάριο ανασφάλιστων από Πρόνοια σε ισχύ (όπου απαιτείται)
Έντυπο ενφια για απόδειξη ύψους αξίας περιουσιακής κατάστασης
Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση (θα δίνεται από την Υπηρεσία)
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την 30/11/2020
Το κοινωνικό τιμολόγιο θα χορηγείται μόνο σ’ένα υδρόμετρο που αντιστοιχεί ανά δικαιούχο, είτε ανήκει στον σύζυγο ή στην σύζυγο κ θα αφορά την κατοικία του.
Α) Περιουσιακά κριτήρια: Αγαμοι εως 100.000,00€ - Εγγαμοι έως 200.000,00€
Β) Εισοδηματικά κριτήρια (ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ)
(εξαιρείται από τον υπολογισμό το εξωιδρυματικό επίδομα για τους παραπληγικούς με αδυναμία κίνησης-τυφλούς, άνω του 80% αναπηρία
Πολύτεκνοι: έως 36.000 € οικογ.εισόδημα με προσαύξηση 3.000 € για κάθε επιπλέον παιδί μετά τα πρώτα τέσσερα.
Τρίτεκνοι: έως 30.000 € οικογ.εισόδημα
Μονογονεϊκές: έως 18.000 € ετήσιο οικογ.εισόδημα
Ανάπηροι = κ > του 80% έως 22.000€ ετήσιο οικογ.εισόδημα
Ανάπηροι = κ > του 67% έως 18.000 € ετήσιο οικογ.εισόδημα
Άποροι με ετήσιο εισόδημα έως 3.000 € οικογ.εισόδημα
Μακροχρόνια Άνεργοι με ετήσιο εισόδημα εως 3.000 € οικογ.εισόδημα
Σε περίπτωση που δικαιούται ο καταναλωτής πέραν του ενός κοινωνικού τιμολογίου θα διατηρεί το πιο ευνοϊκό γι’ αυτόν, με ευθύνη της Υπηρεσίας.
1η περίπτωση: 50% έκπτωση επί της αξίας έως τα 80κμ/τρίμηνο και αφορά :
α) πολύτεκνους, β) ανάπηρους = κ > του 80%, γ) μακροχρόνια άνεργους
2η περίπτωση: 30% έκπτωση επί της αξίας έως τα 60κμ/τρίμηνο και αφορά:
α) τρίτεκνους, β) ανάπηρους = κ > του 67%, γ) μονογονεϊκές οικογένειες
3η περίπτωση: μηδενική χρέωση έως τα 60 κμ/τρίμηνο, κ αφορά απόρους
Οι υπερβάλλουσες καταναλώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων θα τιμολογούνται με βάση την κλίμακα που ισχύει για τα λοιπά τιμολόγια. Η πάγια χρέωση ισχύει για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.
Σε περίπτωση μη ανανέωσης των δικαιολογητικών, η Υπηρεσία θα διακόπτει το ευνοϊκό τιμολόγιο και θα προχωρά σε κανονική χρέωση στο επόμενο από το τρέχον τρίμηνο.

Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 9.200 θέσεις εργασίας

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 ξεκινούν οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ επιχειρήσεων για 9.200 νέες θέσεις εργασίας με κατώτατο μισθό 830 € και επιδότηση 80% (ανώτατο όριο τα 830 € μηνιαία) για την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων όλων των ηλικιών, στο πλαίσιο του αναβαθμισμένου και ενισχυμένου «Προγράμματος μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας μέσω της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Δηλαδή, για κάθε πρόσληψη μέσα από το νεο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, το ελάχιστο ποσό της επιχορήγησης των εργοδοτών ανέρχεται σε 826 € μηνιαία και σε 11.564 € ετήσια. Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12 μήνες εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν επιδοτούμενους ανέργους με «επιταγές επανένταξης» σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι τακτικής επιδότησης στους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησής τους, καθώς και στους επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους, που αποφασίζουν να μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Στοχεύοντας στη βελτίωση της λειτουργίας, των κινήτρων και της αποτελεσματικότητας
του προγράμματος που είχε καλύψει μόνο 800 από τις 10.000 θέσεις από το 2017, η
τροποποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές: • Καθορίζονται στα 830 ευρώ το μήνα οι ελάχιστες ακαθάριστες αποδοχές των ανέργων που προσλαμβάνονται (περίπου 700 € καθαρά) • Αυξάνεται στο 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους η ανώτατη μηνιαία επιδότηση των επιχειρήσεων, έως τα 830 ευρώ. Δηλαδή, η ανώτατη επιδότηση για την πρόσληψη ενός επιδοτούμενου ανέργου υπερδιπλασιάζεται • Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε εργοδότες που απασχολούν έως 10 άτομα, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε όλους τους εργοδότες, ανεξάρτητα από τον αριθμό του προσωπικού τους • Αφαιρείται ο περιορισμός συμμετοχής σε επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους στους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότησης, διευρύνοντας τη συμμετοχή σε όλους τους επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους • Απλουστεύεται και γίνεται ταχύτερη η διαδικασία αίτησης και πρόσληψης ανέργων για τις επιχειρήσεις • Μετατρέπεται σε ηλεκτρονική η διαδικασία αίτησης και κατάθεσης δικαιολογητικών για την είσπραξη της επιχορήγησης από τις επιχειρήσεις • Καταργείται η 3μηνη δέσμευση για διατήρηση προσωπικού μετά το τέλος της 12μηνης επιχορήγησης.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 71.293.000 € και καλύπτεται από πόρους του ΟΑΕΔ. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας.

Εγγραφές και μετεγγραφές για το Β’ και Γ’ Έτος της Ανώτερης Σχολής Χορού Δήμου Λαρισαίων

Έως και 30 Σεπτεμβρίου. Από την Ανώτερη Σχολή Χορού Δήμου Λαρισαίων κοινοποιείται ότι οι αιτήσεις εγγραφής και μετεγγραφής για το Β’ και Γ’ Έτος σπουδών της Ανώτερης Σχολής Χορού γίνονται δεκτές μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η Ανώτερη Σχολή Χορού Δήμου Λαρισαίων, εκπαιδευτικό ίδρυμα υπό την εποπτεία του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ιδρύθηκε το 1997 συμβάλλοντας στην αποκέντρωση της αναγνωρισμένης επαγγελματικής χορευτικής παιδείας και στην άνθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Η φοίτηση είναι τριετής και υποχρεωτική και οι απόφοιτοι λαμβάνουν Δίπλωμα Καθηγητή/Καθηγήτριας Χορού ή Πτυχίο Χορευτή/Χορεύτριας. Η Ανώτερη Σχολή Χορού λειτουργεί σύμφωνα με το Ν. 1158/81 «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως » και το Π.Δ. 372/83 «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» όπου καθορίζεται το πρόγραμμα σπουδών και το οποίο περιλαμβάνει: • ΚΥΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κλασικός Χορός, Σύγχρονος Χορός, Ρυθμική, Θεωρία και ανάλυση τεχνικής Κλασσικού και Σύγχρονου Χορού, Διδασκαλία. • ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Μουσική, Εφαρμοσμένη Ανατομία και Μυολογία, Ιστορικοί και Θεατρικοί Χοροί, Ρεπερτόριο Κλασικό και Σύγχρονο, Ελληνικοί Χοροί, Ιστορία Χορού, Αυτοσχεδιασμός και Στοιχεία Χορογραφίας, Παιδαγωγική Ψυχολογία. Τηλέφωνο επικονωνίας:2410256464 Διεύθυνση: Γεωργιάδου 53, Μύλος του Παππά. e-mail: balletsc@otenet.gr

πηγή: https://www.larissa-dimos.gr/el/enimerosi/deltia-tupou/8050-eggrafes-kai-meteggrafes-gia-to-v-kai-g-etos-tis-anoteris-sxolis-xoroy-dimou-larisaion

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις οδηγών και συνόδων λεωφορείων στο Υπουργείο Παιδείας.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στη Λάρισα Ν. Λαρίσης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.
6 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
6 ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@thess.pde.sch.gr) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.
Ηπροκήρυξη: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%91%CE%9B%CE%9D46%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%98%CE%A45?inline=true

Θέση Customer Experience Specialist στη Leroy Merlin

«Customer Experience Specialist ». Ο ρόλος: Συμβάλετε στην εξυπηρέτηση των πελατών με την ποιότητα της υποδοχής και διασφαλίζετε την ταχύτητα και την άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη από τα ταμεία. Διασφαλίζετε την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση του ταμείου με τον επαγγελματισμό και τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών και του συστήματος πληροφορικής. Ενημερώνετε τους πελάτες για τις υπηρεσίες του καταστήματος. Φροντίζετε καθημερινά την εικόνα του χώρου σας (τάξη, καθαριότητα, υποδοχή). Υποστηρίζετε τις εμπορικές ενέργειες του καταστήματος και συμμετέχετε με εμπορικές δραστηριότητες (π.χ. κουπόνια, διαδραστικές εμπορικές ενέργειες). Συμβάλετε στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας με μια θετική και επαγγελματική συμπεριφορά. Είστε άνθρωπος του εμπορίου με έντονο επιχειρηματικό πνεύμα και προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση πελατών; Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων; Σας αρέσει να δουλεύετε σε ομάδες και να αναπτύσσετε συνεχώς τις γνώσεις σας; Ψάχνετε για μία εταιρεία όπου μπορείτε να αναπτύξετε την αυτονομία και την πρωτοβουλία σας;
Το προφίλ: Επιθυμητό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Καλή γνώση Αγγλικών, Καλή γνώση Η/Υ και επαφή με τις νέες τεχνολογίες, Ικανότητα επικοινωνίας και προσανατολισμός στον πελάτη, Προθυμία και αυτό-παρακίνηση, Πνεύμα συνεργασίας, Ικανότητα οργάνωσης και διάθεση για προσωπική εξέλιξη.
*Η θέση αφορά σύμβαση μερικής απασχόλησης.
Η Εταιρεία Leroy Merlin ανήκει στο γαλλικό όμιλο ADEO που έχει 98.000 συνεργάτες και 1.035 καταστήματα σε 12 χώρες παγκοσμίως. Είναι ο 1ος όμιλος στην Ευρώπη και ο 3ος στον κόσμο στην αγορά «Φτιάξτο μόνος σου» (Do It Yourself). Στην Ελλάδα, με θετικό ρυθμό ανάπτυξης, αναζητάμε πάντα συνεργάτες που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτητικές θέσεις ενός πολυεθνικού δυναμικού περιβάλλοντος. Προσφέρεται: Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, Συνεχής ευκαιρίες για εκπαίδευση στο ρόλο, Ελκυστικό πακέτο αποδοχών, Επιπλέον ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Εταιρικές εκπτώσεις.
Αποστολή Βιογραφικών: larisa@leroymerlin.gr

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για θέσεις στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε προκήρυξη για θέσεις στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) προέλευσης ΣΜΥΝ για κάλυψη από Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ), κατόπιν μετάταξης, έτους 2020. Σύμφωνα με την πρόκηρυξη του ΑΣΕΠ προκηρύσσονται, για το έτος 2020, επτά (7) κενές οργανικές θέσεις Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ προέλευσης ΣΜΥΝ, που θα καλυφθούν από Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) ή Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ. ΟΠ) του ΠΝ, κατόχων τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, με μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ προέλευσης ΣΜΥΝ. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις, οι ειδικότητες / εξειδικεύσεις και οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών των μετατασσομένων. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν άντρες και γυναίκες Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ. ΟΠ) που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠ.ΟΠ. και έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών αλλοδαπής. Οι επιθυμούντες μετάταξη απαιτείται όπως υποβάλλουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν σχετική αίτηση, ως Παράρτημα «Α», επισυνάπτοντας σε αυτήν αντίγραφο του πτυχίου που κατέχουν, καθώς και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται επιπλέον η επισύναψη στην αίτηση:
α. Βεβαίωσης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
β. Επικύρωση και επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών στην ελληνική γλώσσα, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Οι αιτήσεις, αφού πρωτοκολληθούν από τις Μονάδες ή Υπηρεσίες, υποβάλλονται απευθείας στο ΓΕΝ/Β3 για έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα της εν λόγω Διεύθυνσης, το αργότερο έως την 10η Ιανουαρίου 2021. Εν συνεχεία, με μέριμνα του ΓΕΝ/Β3, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στη Γραμματεία του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου. Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 12 του ν. 3883/2010, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.415/1/236710/Σ.5385/27-08-2020 υπουργική απόφαση «Παραμετροποίηση των κριτηρίων μετάταξης Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Πολεμικού Ναυτικού, κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης» (Β΄ 3854). Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να αποδεικνύονται προσηκόντως. Απορρίπτονται οι αιτήσεις εκείνων που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως και 139, 140, 142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Η απόφαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβούλιου κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος των εργασιών του. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της, ο οποίος υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της, κατόπιν πρότερης υποβολής αιτιολογημένης γνώμης του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω προσφυγής ή την απόρριψη της προσφυγής που τυχόν υποβληθεί, οι πίνακες μετατασσομένων συντάσσονται εις διπλούν και κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η μετάταξη όσων επιλέγονται, ο καθορισμός της ειδικότητας που τους απονέμεται, οι προαγωγές καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων στη νέα επετηρίδα ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Οι μετατασσόμενοι εγγράφονται στην επετηρίδα της νέας τους ειδικότητας μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με αυτούς ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης.

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Αναστολή λειτουργίας Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021: ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αυτό καταγράφεται στο υπ' αρ. 3764 Β'/ 07. 09. 2020 ΦΕΚ.

Αναστολή λειτουργίας σε 10 νηπιαγωγεία της Π.Ε. Λάρισας θα ισχύσει για το νέο σχολικό έτος, όπως αναφέρεται και στο σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε. Στην Π.Ε. Λάρισας, η αναστολή θα ισχύσει για τις παρακάτω μονάδες:
Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 9310058 1/θ
2 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ 9310154 1/θ
3 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ 9520989 1/θ
4 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΛΙΑΣ 9310459 1/θ
5 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 9310331 1/θ
6 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ 9310491 1/θ
7 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΛΙΧΗΣ 9310377 1/θ
8 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ 9310015 1/θ
9 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 9310406 1/θ
10 ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 9310453 1/θ

Ειδικά για τις μητέρες στον Τύρναβο

Ο Δήμος Τυρνάβου ενημερώνει ότι για το σχ. έτος 2020 – 2021, μετά την έκδοση της νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ με αρ.πρωτ.11693/3-9-2020, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας», οι δικαιούχοι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλλουν «Αίτηση συμμετοχής-Δήλωσης» μόνο ηλεκτρονικά και για το χρονικό διάστημα από τις 8 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Δικαίωμα υποβολής στην παρούσα πρόσκληση έχουν :

1-οι εργαζόμενοι/ες υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καθώς και των ΟΤΑ (α΄ και β΄ βαθμού) με την προϋπόθεση ότι το συνολικό οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019 είναι ως εξής:

α-30.000€ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά β-33.000€ για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά γ-36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά δ -39.000€ για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

2-μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες, οι οποίοι/ες δεν δύναται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πράξεων στο πλαίσιο τής Δράσης «Εναρμόνισης οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, με συνολικό οικογενειακό εισόδημα:

α- από 27.00,01€ και έως τις 30.000€ για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά. β-από 30.000.01€ και έως τις 33.000€ για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά. γ-από τις 33.000,01 και έως τις 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και δ -από 36.000,01 και έως τις 39.000€ για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Ο αριθμός των παιδιών που προαναφέρονται (στο 1,2) και υπολογίζονται στο εισόδημα είναι τα παιδιά μέχρι 24 ετών ή άτομα ΑΜΕΑ ανεξαρτήτως ηλικίας.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση όσοι
Είναι άνεργοι και άεργοι.
Είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση που δημοσίευσε η ΕΕΤΑΑ με αρ. πρωτ.9549/16-7-2020, στο Πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ 2014-2020 Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2020-2021.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.eetaa.gr .

Οι μητέρες, που δικαιούνται και επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους μπορούν να απευθύνονται για διευκρινίσεις, πληροφορίες στα τηλέφωνα της αρμόδιας υπηρεσίας του τμήματος Προνοιακών Δομών(Παιδικοί σταθμοί Δήμου Τυρνάβου) τηλ.2492350182-183.

Επίσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε Η/Υ η συμπλήρωση και η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας στο ισόγειο του Δημαρχείου Τυρνάβου και ώρες 8:00-14:00. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων και των δύο γονέων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΕΕΤΑΑ -Παιδικοί σταθμοί: Aιτήσεις για 15.000 δημοσίους υπαλλήλους (πρόσκληση)

H Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προσκαλεί τις Μητέρες βρεφών και νηπίων, Μητέρες νηπίων με Αναπηρία, Άτομα τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών, που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν οι εργαζόμενοι/ες που:

είναι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις : α) 30.000 € για αιτούντες/σες που έχουν ως δύο (2) παιδιά β) 33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν εως τρία (3) παιδιά γ) 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν ως τέσσερα (4) παιδιά και δ) 39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν ως από πέντε (5) και άνω.

είναι μισθωτοί/ες, αυτοαπασχολούμενοι/ες, οι οποίοι/ες δεν δύναται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, με συνολικό οικογενειακό εισόδημα: α)από τις 27.000,01 και ως τις 30.000 € για αιτούντες/σες που έχουν ως δύο (2) παιδιά β) από τις 30.000,01 και εως τις 33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν ως τρία (3) παιδιά γ) από τις 33.000,01 και ως τις 36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν εως τέσσερα (4) παιδιά και δ) από τις 36.000,01 και ως τις 39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν ως από πέντε (5) και άνω.
Ο αριθμός των παιδιών που προαναφέρονται (στο 1, 2) και υπολογίζονται στο εισόδημα είναι τα παιδιά μέχρι και 24 ετών ή τα ΑΜΕΑ , ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. ανήκουν στις ανωτέρω υπ’ αριθμ. 1 και 2 περιπτώσεις, έχουν τεκνα ηλικίας 4-5 ετών και διαμένουν σε δήμους, στους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η δίχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 4 Ν. 4704/202 «Ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης», με το οποίο ανεστάλη κατ’ εξαίρεση μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης Αττικής και Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση όσοι:  είναι άνεργοι και άεργοι και είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση (με Αρ. Πρωτ. 9549) που δημοσίευσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στις 16.7.2020 στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2020 – 2021.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση”, στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.grpaidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων») και σύμφωνα με τις οδηγίες, που θα αναρτηθούν.

Πηγή e-dimosio

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ: Άνοιξαν οι αιτήσεις

Άνοιξαν οι αιτήσεις στην ΗΔΙΚΑ για το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Έτσι από την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις για φθηνό ρεύμα, καθώς έγινε η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων για το 2019. Οι αιτήσεις Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ - ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών θα γίνουν βάσει της φορολογικής δήλωσης 2020 (εισοδήματα, ακίνητη περιουσία και σύνθεση νοικοκυριού 2019).
Τα έξι βήματα για να δείτε αν είστε δικαιούχοι
Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).
Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.
Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.
Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.
Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.
Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.
Πηγή: https://www.skai.gr/news/greece/koinoniko-timologio-dei-anoiksan-oi-aitiseis-deite-an-eiste-dikaiouxos

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020

Σε 116 ΟΤΑ 1.142 προσλήψεις πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής – Θέσεις και στον Δ. Τυρνάβου

Δημοσιεύθηκε και φέτος (Φ.Ε.Κ. Β’ 3615/31.8.2020, ημ/νία κυκλοφορίας 1.9.2020) η έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους για την περίοδο 2020-2021. Η Κοινή Απόφαση Π.Θεοδωρικάκου – Θ.Σκυλακάκη – Ελ.Αυγενάκη περιλαμβάνει αναλυτικό Πίνακα με την κατανομή 1.142 θέσεων σε 116 Φορείς της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης ανά την Ελλάδα. Πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μήνες. Σημειώνεται πως η προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων Δήμων και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο 6.742.189,71 ευρώ περίπου και θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών. Οι υποψήφιοι επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ΦΕΚ Β’ 461/2020 ). Συγκεκριμένα στο άρθρο 7 του Οργανωτικού Πλαισίου αποτυπώνονται όλες οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία πρόσληψης (έκδοση σχετικής προκήρυξης–ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης, τα απαιτούμενα προσόντα, οι όροι απασχόληση κλπ).
Μπορείτε να δείτε τις θέσεις κάθε Δήμου, στον Πίνακα κατανομής...
Πηγή: airetos.gr

ΑΣΕΠ: 121 νέες θέσεις εργασίας στον ΟΑΕΔ

ΑΣΕΠ: 121 νέες θέσεις εργασίας στον ΟΑΕΔ - Όλη η προκήρυξη. ΟΑΕΔ: Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι ενός (121) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του ΟΑΕΔ εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αχαΐας, Δράμας, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης του ΟΑΕΔ (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosiotomea/aitese-proslepses-stous-brephonepiakous-stathmous-tou-oed) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του ανωτέρω Παραρτήματος.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα ορισθεί με νέα ανακοίνωση.

Προσλήψεις στον δήμο Αθηναίων- Προσοχή στην προθεσμία!

Το ΚΥΑΔΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σαράντα (40) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται, στον πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και συγκεκριμένα στο e-mail soxkyada@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά από 02/09/2020 ώρα 8.00 π.μ. ημέρα Τετάρτη έως και Πέμπτη 03/09/2020 ώρα 15.00 μ.μ. Αιτήσεις πριν από 02/09/2020 ώρα 8.00 π.μ και μετά από 03/09/2020 ώρα 15.00 μ.μ θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές. Αυτό θα προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα αναφοράς αποστολής των, στο ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(e-mail). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Θέσεις γραμματειακής υποστήριξης

Ζητούνται άτομα ηλικίας (30-40 ετών) για μόνιμη εργασία σε μεγάλο εκπαιδευτικό οργανισμό. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται, οι άριστες γνώσεις πληροφορικής, η καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου (B2) και κυρίως οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Επιθυμητό προσόν η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας. Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε συναφή θέση και καθήκοντα θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικού στο biografiko8@gmail.com

Θέσεις εργασίας στην ΕΑΣ Τρικάλων ενόψει της νέας εκκοκκιστικής περιόδου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων (ΕΑΣ Τρικάλων), ενόψει της νέας εκκοκκιστικής περιόδου, ζητά να προσλάβει τις ακόλουθες ειδικότητες προσωπικού: Χειριστές φορτωτή, Χειριστές δαγκάνας, Χειριστές κλαρκ, Οδηγούς με επαγγελματική άδεια οδήγησης Ε’ Κατηγορίας, Εργατικό προσωπικό για την εκκόκκιση βάμβακος.
Απαραίτητα προσόντα: Αντίστοιχες άδειες οδήγησης και άδειες χειριστού για τις 1,2,3,4 κατηγορίες., Επιθυμητά προσόντα: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 11/09/2020 και ώρα 2:00 μ.μ.
Αιτήσεις στο 6ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Λαρίσης, Μεγαλοχώρι, Συγκρότημα Εκκοκκιστηρίου ή στο e mail omaxia@eastrikalon.gr : Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24310-22911.

Μητρόπολη Λαρίσης & Τυρνάβου: Προσλήψεις καθηγητών για την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου προκειμένου να προσλάβει ωρομισθίους καθηγητές και δασκάλους για τις διδακτικές ανάγκες της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής «Άγιος Αχίλλιος», η οποία εδρεύει στην πόλη της Λαρίσης, για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: α) Βυζαντινής Μουσικής και
β) Ευρωπαϊκής Μουσικής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00΄στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, στη Λάρισα (οδός Ιωαννίνων 3): Αίτηση, Βιογραφικό σημείωμα, Πτυχίο ή Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής (επικυρωμένο), Βεβαίωση προϋπηρεσίας, Αποδεικτικά στοιχεία καλλιτεχνικής δραστηριότητος, Συστατική επιστολή Πνευματικού. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να συμβάλει θετικά στην εκτίμηση των προσόντων του υποψηφίου (συστατικές επιστολές, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ.) είναι δεκτό.

 Εικόνα

Quiz: Τί είναι πιο σπάνιο από παραίτηση πολιτικού μας;

 

“Το πολύ πολύ αυτό που θα βλέπουν οι επισκέπτες τις επόμενες μέρες είναι λίγο μαύρο στο χώμα”. Η απίστευτη αυτή δήλωση της αρμόδιας υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη συνοψίζει με τον πιο εύγλωττο τρόπο την αγωνιώδη προσπάθεια της κυβέρνησης και ειδικότερα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού να υποβαθμίσουν, μέχρι εξαφανίσεως, τα όσα τραγικά συνέβησαν στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών...